منصوره اعظم آزاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : جامعه شناسی

كارشناسي ارشد: جامعه شناسی

كارشناسي : پژوهشگری

 

زمینه های تدریس

    کارشناسي:

مباني آ مار، کاربرد آ مار در علوم اجتماعی،
کاربرد کامپيوتر در علوم اجتماعي، جامعه شناسي
قشرها و نابرابري های اجتماعی، برر سي آ ثار صاحب
نظران جامعه شناسي ،جامعـه شناسـی جوانـان ، روش
تحقيق تظری و عملی

   کارشناسي ارشد:

سمينار زن در خانواده، کاربرد کامپيوتر درعلوم اجتماعی، 

آمار در علوم اجتماعی ، روش تحقیق،  نابرابری های اجتماعی

اجتماعی

    دکتری:

قشربندی و نابرایری های اجتماعی