منصوره اعظم آزاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

خانم دکتر منصوره اعظم آزاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه علوم اجتماعی


دكتري (Ph.D) : جامعه شناسی از دانشگاه تربيت مدرس

كارشناسي ارشد :  جامعه شنا سی از دانشگاه تهران

كارشناسي : پژوهشگری از دانشگاه تهران


   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی

   تلفن: 85692760 داخلی 2760

   دورنگار :

   پست الکترونیک : maazadeh@gmail.com

 

سوابق تجربی و مسؤوليت های اجرايی

·     همکاری با بخش صنعت مؤسسه تحقيقات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۶۹

·     همکاری با بخش تحقيقات جهاد دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۱

·     همکاری با بخش تحقيقات شهرداری منطقه ۱۵(کيانشهر) و معاونت پژوهشی دانشگاه الزهراء از سال ۱۳۷۴تا سال ۱۳۷۵ (همکار و مشاور آماری طرح)

·     همکاری با مرکز مشارکت زنان و معاونت پژوهشی دانشگاه الزهراء از سال ۱۳۷۹تا سال ١٣٨٤

·     همکاری با بخش تحقيقات جهاد دانشگاهی دانشگاه

·     الزهراء از سال١٣٨٢ 

·     همکاری با پژوهشکده فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی از سال 1382 تا سال 1384

·     عضو هیئت تحریریه مجلات انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن آموزش و پرورش ایران، فصلنامه مطالعات جامعه شناسی ایران

·     مدير گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء از اسفند ماه ۱۳۷۹تا تير١٣٨٤

·     عضو هيأت تحريريه مجله جامعه شناسی ايران از سال ۱۳۸۰

·     عضو هيأت تحريريه مجله نامه پژوهش فرهنگ از سال ۱۳۸۰

·     عضو گروه اجتماعی مرکز گفتگوی تمدنهای جمهوری اسلامی ايران از سال ۱۳۸۰

·     عضو شورای پژوهش مرکز مطالعات فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی از سال ۱۳۸۰

·     عضو شورای بازسازی رشته علوم انسانی انجمن جامعه شناسی ايران از سال ۱۳۸۰

·     عضو شورای آموزشی دانشگاه الزهراء

·     عضو شورای پذيرش تحقيقات وپايان نامه های مرکزمشارکت زنان در دانشگاه الزهراء   

·     عضوگروه فرهنگ عمومی پژوهشگاه فرهنگ هنر وارتباطات وزارت ارشاد اسلامی از      سال١٣٨٣  

·     رئيس مرکز مطالعات کودکان ، نوجوانان و جوانان دانشگاه الزهراء

·      عضویت در هیئت تحریریه مجله جامعه شناسی ایران1381تا کنون

·      عضویت در هیئت تحریریه مجله جامعه شناسی آموزش و پرورش1389 تا کنون

·      عضویت در هیئت تحریریه مجله فصلنامه جامعه شناختی ایران1389          تا کنون

·      عضویت درهیئت تحریریه مجله مسائل اجتماعی ایران1394           تا کنون

·      عضویت در انجمن جامعه شناسی ایران1376

·      عضویت در انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات1391

·      عضویت در انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران1381

·      عضو هیئت مدیره(علی البدل) انجمن جامعه شناسی ایران    1392

·      عضو کمیته علمی همایش تحقیقات فرهنگی و اجتماعی11/8/93

·      عضو کمیته علمی همایش پایداری خانواده1388

·      عضو کمیته علمی همایشنقش زن در سلامت خانواده1393

·      عضو گروه پژوهشی سلامت اجتماعی زنان و خانواده1394

·      عضو کمیته علمی جشنواره فارابی1392

·      عضو گروه فرهنگی اجتماعی مرکز  مطالعات جوانان دانشگاه1392

·     عضو کمیته علمی سومین کنفرانس الگوی اسلامیایرانی پیشرفت       1393

·     عضو کمیته علمی همایش بین المللی زنان و زندگی شهری 1395

·     مدیر کارگروه جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران         1392

·     مدیر کارگروه کودکی انجمن جامعه شناسی ایران

·     عضو وابسته گروه علوم اجتماعی و توسعه پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا

·     عضو کارگروه تخصصی کمیته راهبردی بازنگری و هدایت رشته های دانشگاه الزهرا

·     نماینده دانشگاه الزهرا در شورای مشاوران زن و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

·     عضو گروه علمی علوم اجتماعی و ارتباطات جشنواره بین المللی فارابی، ویژه علوم انسانی و اسلامی

·     عضو شورای علمی همایش پژوهش های اجتماعی و فرهنگی انجمن جامعه شناسی ایران

·     عضو شورای سیاستگزاری پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا