اعظم ولی زاده لاریجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

بررسی موارد خاص در حسابداری: کارشناسی ارشد

حسابداری پیشرفته 1: کارشناسی

حسابداری میانه 1: کارشناسی

 

فایل ها و منابع درسی

منابع درس بررسی موارد خاص در حسابداری:

     کتاب "راهبری شرکتی- مفاهیم و موردکاوی"، دکتر بیتا مشایخی و مهین شاکری، انتشارات بورس.

     کتاب "راهنمای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی 13- اندازه گیری ارزش منصفانه"، دکتر محمدحسین صفرزاده، نشریه 210 سازمان حسابرسی.

     آشنایی با ابزار بدهی "اوراق اجاره" و نحوه حسابداری آن براساس مقالات منتشر شده، مطالعات تطبیقی و ضوابط و مقررات کشور

     آشنایی با ابزار بدهی "اوراق صکوک" و نحوه حسابداری آن براساس مقالات منتشر شده، مطالعات تطبیقی و ضوابط و مقررات کشور

     بررسی و موردکاوی پایان نامه های کارشناسی ارشد سال های اخیر در حوزه راهبری شرکتی

 منابع درس روش تحقیق پیشرفته:

     کتاب "روش تحقیق -رویکرد پایان نامه نویسی"، دکتر غلامرضا خاکی، انتشارات نشر فوژان.

     کتاب "روش های تحقیق  در علوم رفتاری"، دکتر زهره سرمد، دکتر عباس بازرگان و دکتر الهه حجازی، انتشارات آگاه.

     مقاله "صد ویژگی یک مقاله علمی پژوهشی خوب"- دکتر یزدان منصوریان

     بررسی و نقد مقالات جدید خارجی منتشر شده از حیث روش تحقیق

     طرح درس

منابع درس حسابداری پیشرفته 1:

     کتاب "حسابداری مالی جلد سوم - حسابداری پیشرفته"، دکتر تاری وردی،

 منابع درس حسابداری پیشرفته 2:

     کتاب "حسابداری پیشرفته 2"، دکتر بزرگ اصل، دکتر حلیمه رحمانی و دکتر ناظمی، نشریه 200 سازمان حسابرسی.

منابع درس حسابداری میانه 1:

     کتاب "حسابداری میانه، جلد اول- صورت های مالی"، دکتر بزرگ اصل، نشریه 175 سازمان حسابرسی.

     کتاب "حسابداری میانه 1، جلد دوم"، دکتر بادآور نهندی و دکتر ناظمی، نشریه 196 سازمان حسابرسی

منابع درس حسابداری میانه 2:

     کتاب "حسابداری میانه 2"، دکتر بزرگ اصل، دکتر رفیعی و دکتر بادآور نهندی، نشریه 198 سازمان حسابرسی.