بهاره عطاران، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


بهاره عطاران، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه میکروبیولوژی


   دكتري (Ph.D) : میکروبیولوژی

   كارشناسي ارشد:میکروبیولوژی

   كارشناسي : میکروبیولوژی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروبیولوژی

   تلفن:85692727

   دورنگار : 

   پست الکترونیک: b.attaran@alzahra.ac.ir