عزت عسگرانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


عزت عسگرانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه 

 

   دكتري (Ph.D) :ژنتیک ملکولی

   كارشناسي ارشد:ژنتیک مولکولی

   كارشناسي :ژنتیک

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:02185692725

   دورنگار :..............

   پست الکترونی:   e.asgarani@alzahr.ac.ir     &    asgarani@gmail.com