عطیه رضوانیان ،عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :

شیمی آلی , دانشگاه تربیت مدرس, 1391

موضوع رساله: سنتز و شناسایی حلقه های سه عضوی آزیرین و برخی از هتروسیکل های چند حلقه ای نیتروژن دار با استفاده از حد واسط های انامین، آمینال و نیتروژن ایلید تحت شرایط واکنش های چند جزئی


كارشناسي ارشد:

شیمی آلی , دانشگاه تربیت مدرس , 1386

موضوع پايان نامه: سنتز و شناسايي آزتیدین-4.2-دی‌‌اون‌ها (مالونیمید‌ها) و پیرول‌های پر استخلاف بر اساس واكنش‌ چند جزئی آمين، ترکیبات استیلنی کم الکترون و آريل‌سولفونيل ايزوسيانات‌ها

 

كارشناسي :
شیمی محض, دانشگاه الزهرا, 1384

 

 APPLIED SCIENCE Experience

2005-2012 Synthetic Heterocyclic Chemistry. Advisor: Dr. Abdolali Alizadeh, Tarbiat Modares University

2007-2012 Research assistant, Synthetic Organic Chemistry. Advisor: Dr. Abdolali Alizadeh, Tarbiat Modares University

2007-2012 Project Assistants and Mentor for three PhD and five M.S. Students.


زمینه های تدریس