عطیه رضوانیان ،عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 عطیه رضوانیان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

استادیار گروه شیمی
   دكتري (Ph.D) :

شیمی آلی , دانشگاه تربیت مدرس, 1391


   كارشناسي ارشد:

شیمی آلی , دانشگاه تربیت مدرس, 1386


   كارشناسي :

شیمی محض , دانشگاه الزهرا, 1384    آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن: 02188041344

   دورنگار : 02188041344

   پست الکترونیک :Rezvaniana@alzahra.ac.ir