میر احمد امیرشاهی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : مدیریت اداری و بازرگانی

كارشناسي ارشد: مدیریت بازرگانی

كارشناسي : لیسانس بازرگانی

 

زمینه های تدریس