میر احمد امیرشاهی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

آقای دکتر میراحمد امیرشاهی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه مدیریت


دكتري (Ph.D) : مدیریت اداری و بازرگانی 

كارشناسي ارشد : مدیریت بازرگانی

كارشناسي : لیسانس بازرگانی


آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت 

تلفن: 85692426 داخلی 2426

دورنگار :

پست الکترونیک : amrshah@alzahra.ac.ir