عبدالحمید علیزاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر عبدالحمید علیزاده
استاد گروه شیمی

 

Abdolhamid Alizadeh

 Professor in Organic & Material Chemistry

Alzahra University

 

 

 

 

 

زمینه های تحقیقاتی

نانوتکنولوژی

شیمی آلی سنتزی

 

   دكتري (Ph.D): شیمی آلی دانشگاه بوعلی سینا همدان و دانشگاه وسترن انتاریو (UWO) کانادا

   كارشناسي ارشد: شیمی آلی دانشگاه بوعلی سینا همدان

   كارشناسي: شیمی کاربردی دانشگاه آزاد تهران

 

   آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک و شیمی، گروه شیمی آلی

   تلفن: 02188041347

   دورنگار: 02188613935

   پست الکترونیک: a.alizadeh@alzahra.ac.ir, ahalizadeh2@hotmail.com

 

 لینک صفحات شخصی

Google Scholar

Linkedin

Orcid

Microsoft Academia

ResearchGate

Academia

Figshare

Publons

Zenodo

Scopus

Bepress