روشنک علیمحمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

3

سوابق اجرایی

   عضو کمیته ترفیع گروه

   عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه

   نماینده تحصیلات تکمیلی گرده آمار در دانشکده