روشنک علیمحمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

3

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  آمار

كارشناسي ارشد:   آمار

كارشناسي : آمار

 

زمینه های تدریس

   فرایندهای تصادفی

   سری های زمانی

   احتمال