روشنک علیمحمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

3

برنامه درسی

 رگرسیون 1

احتمال1

فنون آماری

 

فایل ها و منابع درسی

بر حسب درس های ترم مورد نظر و منابع تدوین شده در سرفصل های وزارت علوم تعیین می شود