زهرا آل اسحق خوئینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

1

The Place of Consolidation Principle in Family Rights

ISI

Humanities journal

 

 

1397

2

قاعده فقهي حقوقي انصاف

فصلنامه فقه دانشگاه آزاد بابل

 

بهار 1391

3

بررسي نهادهاي حقوقي خانواده از منظر اخلاق اسلامي

علمی پژوهشی 

پژوهش نامه زنان

 

شماره اول، بهار و تابستان 1389

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

عنوان: بررسی رویکرد قانونگذار خانواده به اصل تحکیم، سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی : بهمن 97

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

سایر پژوهش ها