زهرا آل اسحق خوئینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 دانشگاه الزهرا(س) عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی (استادیار) از سال 1396
دانشگاه الزهرا(س) همکاری و تدریس دروس در گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی از سال 1391


دانشگاه امام صادق(ع) همکاری در قسمت گزینش دو دوره )88 و 89)
دانشگاه امام صادق(ع) همکاری با معاونت پژوهش و آموزش سالهای 88-90