زهرا آل اسحق خوئینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : حقوق خصوصی، دانشگاه تهرات، پردیس فارابی، 1395

كارشناسي ارشد:  حقوق خانواده ، دانشگاه امام صادق(ع)، 1389

كارشناسي :حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)، 1386

 

زمینه های تدریس

   فقه اسلامی

   حقوق خصوصی

   حقوق خانواده