زهرا آل اسحق خوئینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


زهرا آل اسحق خوئینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) :.حقوق خصوصی

   كارشناسي ارشد:.حقوق خانواده

   كارشناسي :.حقوق


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

   تلفن:.85692114

   دورنگار :

   پست الکترونیک : z.aleeshagh@alzahra.ac.ir