فاطمه اکبری زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


 دكتري (Ph.D) :زبان و ادبیات عرب-دانشگاه تربیت مدرس

 كارشناسي ارشد:زبان و ادبیات عرب- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 كارشناسي :زبان وادبیات عرب-دانشگاه امام صادق(ع)