فاطمه اکبری زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی در دانشگاه الزهرا(س)

 

 1. .     صرف و نحو 
 2. ........ بلاغت.
 3. .     متون نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی
 4. .     متون نثر عباسی 1, 2
 5. .     متون نثر دوره معاصر 1, 2
 6. .     متون نظم ونثر دوره اندلس
 7.      قرائت و درک مفاهیم متون معاصر
 8.      قرائت و درک مفاهیم متون معاصر الهیات فلسفه
 9. .     ترجمه و درک متون عربی
 10. .     پروژه کارورزی
 11. .     بررسی ترجمه انواع متون علمی/ ارشد
 12. .     روش تحقیق و مأخذ شناسی
 13.      ادبیات تطبیقی کارشناسی و ارشد
 14.      سمینار مسائل ترجمه ارشد ترجمه