فاطمه اکبری زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


فاطمه اکبری زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

 
استادیار گروه زبان و ادبیات عرب


   دكتري (Ph.D) : زبان و ادبیات عرب- دانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي ارشد : زبان وادبیات عرب - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

   كارشناسي : زبان وادبیات عرب - دانشگاه امام صادق(ع)


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات عرب

   تلفن: 85692353

   دورنگار : 

   پست الکترونیک : f.akbarizadeh@alzahra.ac.ir