دکتر مریم احمدی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي 

1. انتشار مقاله با عنوان «موانع اخراج و استرداد در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» منتشر شده در مجله پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبائی با رتبه علمی- پژوهشی، سال 1391، شماره اول.

 

2. پذیرش مقاله با عنوان «جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای و اسناد ملی» در مجله علمی پژوهشی حقوق تطبیقی(دانشگاه تهران).

 

3. چاپ مقاله با عنوان «برده داری سنتی و مدرن در حقوق بین­الملل و اندیشه اسلامی با نگاهی به وضعیت زنان و کودکان»، مجله علمی پژوهشی حقوق تطبیقی(دانشگاه تهران)، بهار و تابستان 95 دوره 7، شماره 1.

 

4. انتشار مقاله با عنوان «نقش دکترین صلاحدید در حفظ منافع ملی دولت ها» در مجله علمی پژوهشی مطالعات راهبردی، بهار1395، سال نوزدهم شماره اول.(25صفحه – از 93 تا 118)

 

5. انتشار مقاله با عنوان «تحلیلی بر حق مادران بر سقط جنین به عنوان ناقض حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل با رهیافتی اسلامی» در مجله علمی ترویجی حقوق بشر اسلامی (دانشگاه تهران) بهار و تابستان 1393، سال سوم - شماره 6 (26 صفحه - از 9 تا 34)

 

6. انتشار مقاله با عنوان «تعهدات در مقابل کل جامعه جهانی و جایگاه آن در حقوق مسئولیت بین­المللی» در مجله سیاست خارجی با رتبه علمی ترویجی و ICS ، سال بیست و ششم، 1391.

 

7. انتشار مقاله با عنوان «حق عبور بي ضرر در كنوانسيون 1982 حقوق درياها در نظريه و عمل (با تاكيد بر حقوق دريايي جمهوري اسلامي ايران)» در فصلنامه مطالعات خاورمیانه با رتبه علمی-ترویجی، تابستان 1392، شماره 73.

 

8. انتشار مقاله با عنوان «منشور ملل متحد به مثابه قانون اساسی جامعه جهانی» در مجله سیاست خارجی با رتبه علمی ترویجی و ICS ، سال بیست و ششم، 1391، شماره 102.

 

9. انتشار مقاله با عنوان «تسلیح معارضان سوریه از منظر حقوق بین ‏الملل» در فصلنامه  علمی پژوهشی مطالعات حقوق عمومی(دانشگاه تهران)، دورۀ 64 ، شمارۀ 6، زمستان 1395.

 

10. انتشار مقاله «ماهیت حقوقی دکترین حاشیه مجاز تفسیر» در فصلنامه  علمی ترویجی سیاست خارجی(وزارت امورخارجه)ISC، دوره 30، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 115-139.

 

11. انتشار مقاله «جنایت ناپدید سازی اجباری اشخاص در حقوق بین الملل، به عنوان ناقض ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر» در دو فصلنامه  علمی پژوهشی مجلۀ حقوقی بین المللی(مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری) دوره 34، شماره 57، پاییز و زمستان 1396، صفحه 149-167.  

 

12. انتشار مقاله «سير تاريخي پذيرش شخصيت حقوقي افراد، در حقوق بين‌الملل ‌بشر» در فصلنامه انديشه‌هاي حقوق عمومي، سال پنجم، شماره دوم، پياپي 9، بهار و تابستان 1395.

 

13. پذیرش مقاله با عنوان «شروط محدود کننده و نقش آنها در معاهدات بین‌المللی» در نشریه علمی پژوهشی مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران.

 

14. پذیرش مقاله با عنوان «تحول مفهومی اشغال از منظر حقوق بین‏ الملل با تاکید بر وضعیت اراضی غزه» در نشریه علمی پژوهشی مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران.

 

15. پذیرش مقاله «در جستجوی دکترین حاشیه انعطاف تفسیر در معاهدات غیر حقوق بشری با تاکید بر معاهدات تجاری و سرمایه‏گذاری» در دو فصلنامه  علمی پژوهشی مجلۀ حقوقی بین المللی(مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری)

16. انتشار مقاله با عنوان «وضعیت حقوقی قربانیان ناپدید سازی اجباری اشخاص با توجه ویژه به زنان و کودکان» در نشریه علمی پژوهشی پژوهش‌نامه زنان، دوره 10، شماره 29، پاییز 1398، صفحه 1-21.

17. انتشار مقاله با عنوان «حق زنان به شناسایی برابر با مردان از منظر نظام بین‌المللی حقوق بشر و اسلام» در مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 405-430.

18. انتشار مقاله با عنوان «تأملی حقوقی بر آراء صادره دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص رحم جایگزین» در نشریه علمی پژوهشی حقوق پزشکی، دوره پانزدهم، شماره پنجاه و ششم، 1400، صفحه ۳۱۷-۳۳۳.

19. انتشار مقاله با عنوان «ارزیابی حقوقی دکترین رژیم صهیونیستی جهت حمله به گروه‌های مقاومت در کشورهای ثالث» در مجله علمی پژوهشی مطالعات راهبردی، دوره 24، شماره 91 - شماره پیاپی 91، بهار 1400، صفحه 151-182.

20. انتشار مقاله با عنوان «تحلیل اقدام امنیتی ایران در قطع اینترنت با عنایت به اصول، قواعد و رویه بین‌المللی» در مجله علمی پژوهشی آفاق امنیت، سال چهاردهم، شماره 51، تابستان 1400، صفحه 97-124.

 مقالات ارائه شده در کنفرانس های بین المللی داخلی

1. «بررسی تطبیقی حق حیات فرهنگی زنان در حقوق بین الملل و اسلام با تاکید بر حق آموزش و تحصیل» در اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تأکید بر فرهنگ، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

2. «نقش دكترين صلاحديد دولتها در پيوند بين جهانشمولي حقوق بشر و تنوع فرهنگي» در اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تأکید بر فرهنگ، اردیبهشت ۹۵، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

3. «نقش زنان مسلمان در توسعه فرهنگی جوامع اسلامی» در همایش بین المللی  جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفتگوهای فرهنگی، بهمن 95، دانشگاه الزهرا (س).

4. «تحول مفهومی گفتمان ژئوپلیتیکی تروریسم در سیاست هاي ایالات متحده آمریکا» در دومین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا.

5. «چالشهاي ژئوپليتيك كشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بر امنيت ملي ايران» در دومین همایش بین المللی امنیت انسانی در غرب آسیا.

6. «وظیفه زن در برابر جامعه در گفتمان اسلامی» در همایش بین المللی  جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفتگوهای فرهنگی، بهمن 95، دانشگاه الزهرا (س).

7. «بررسی حیا و عفاف به‌مثابه عامل ثبات و قوام خانواده» در همایش ملی نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب، آذر 96، دانشگاه الزهراء(س).

8. سخنرانی با موضوع « نقش شهید سلیمانی در مقابله با جنایات علیه زنان و کودکان در مناطق تحت سلطه داعش» در نشست بین‌المللی امنیت زنان و خانواده در خاورميانه با تأکید بر نقش شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، ١٨ دی‌ماه  ١٣٩٩، دانشگاه الزهراء(س).

9. «نقش و جایگاه سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با کرونا ویروس به‌عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی» در سومین همایش بین‌المللی صلح و حل منازعه، دانشگاه تهران شهریور 1400.

10. «صلح و امنیت بین ­المللی، آرمان شهید سردار سلیمانی» در سومین همایش بین‌المللی صلح و حل منازعه، دانشگاه تهران شهریور 1400.

 

طرحهای پژوهشی خاتمه یافته

طرح موظف مربوط به سال 93-94 با عنوان «بردگی سنتی و مدرن در حقوق بین­الملل و اندیشه اسلامی با نگاهی به وضعیت زنان و کودکان»

طرح موظف با عنوان «بررسی دیدگاههای حقوقی در خصوص حق حیات جنین»

طرح موظف با عنوان «لزوم توجه مضاعف به کودکان در حقوق بشر و حقوق اسلامی»

 

داوری مقالات

داوری مقالات:

داوری مقالات در مجلات علمی پژوهشی دانشگاه تهران با عنوان های:

1. بررسی تطبیقی حقوق بشردوستانه اسلامی با کنوانسیون های چهارگانه1949 ژنو؛ با تاکید بر رفتار با اسرای جنگی

2. بررسی تطبیقی جاسوسی در اسناد بین المللی و حقوق اسلام

3. سلـب تابـعیت از نگاه اسـلام و نظـام بین المـللی حقـوق بشـر

4. بررسی جایگاه خانواده در نظام بین المللی حقوق بشر

5. مطالعه تطبیقی سلب تابعیت در رویه قضایی اروپایی و حقوق داخلیِ انگلستان، اتریش و مالت

داوری مقالات در مجله علمی پژوهشی مطالعات زن و خانواده با عنوان های:

6. رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در مصاف با جرایم جنسیتی

7. تنصیف اموال زوج بعد از طلاق در نظام ایران

8. بارداری و چگونگی آن در اجرای قصاص

9. موارد تخفیف مجازات زنان بزه کار و علل آن

10. حمایت از زنان قربانی ترور در حقوق بین الملل: در پرتو مفهوم نظم اجتماعی و بین المللی

11. سیاست جنایی اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زن

12. خلأهای قانونی شرط عدالت در ازدواج مجدد

13. بررسی حقوقی وضعیت تابعیت و بی تابعیتی زنان از منظر حقوق بشر

14. بررسی فقهی-حقوقی طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ جمعیت»

15. پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در افق‌های شهروندی زنان

داوری مقاله در مجله علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی با عنوان:

16. معاهدات ممنوعه از منظر حقوق بین الملل اسلام

و داوری های متعدد مقالات همایش های ملی و بین­ المللی

 

سوابق آموزشی و پژوهشی

تدریس:

مقطع کارشناسی: رشته مطالعات خانواده درس حقوق جزای اختصاصی

مقطع کارشناسی: رشته مطالعات خانواده درس حقوق بشر