دکتر مریم احمدی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز از سال 1385

کارشناس حقوقی دانشگاه مجازی نور طوبی در سال 1386.

عضو هیأت تحریریه  نشریه علمی فرهنگی تحلیلی «رایحه سبز» در سال 1382

عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) از سال 1393.