دکتر مریم احمدی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا