دکتر مریم احمدی نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر مریم احمدی نژاد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مطالعات خانواده پژوهشکده زنان
 

  

 

 

 

 


 

 

   دكتري (Ph.D) :حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

   كارشناسي ارشد:حقوق عمومی دانشگاه تهران

   كارشناسي :حقوق قضایی دانشگاه تهران

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:+982188049809

   پست الکترونیک :Ahmadinejad.maryam@gmail.com