امیرحسین فتح‌اللهی، گروه فیزیک


دکتراميرحسين فتح‌اللهی

 
استاد فیزیک


 

   دكتری: ۱۳۷۷-۱۳۷۳، فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

   كارشناسی‌ارشد: ۱۳۷۳-۱۳۷۱، فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

   كارشناسی: ۱۳۷۱-۱۳۶۷، فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، گروه فیزیک

   تلفن: ۸۸۶۱۳۹۳۷

   پست الکترونیک:   ahfatol@gmail.com     fath@alzahra.ac.ir