امیرحسین فتح‌اللهی، گروه فیزیک

سوابق اجرایی

   معاون گروه فیزیک (مهر ۸۸ تا شهریور ۹۰)

   معاون پژوهشی و اجرائی دانشکده فیزیک-شیمی (مهر ۹۳ تا شهریور ۹۴)

   نماینده‌ی گرایش فیزیک نظری (مهر ۸۵ ادامه دارد)