امیرحسین فتح‌اللهی، گروه فیزیک

 

نمره‌ها در درس‌های ارائه‌شده: 

 

 شبیه‌سازی

  مکانیک کوانتومی ۲ 

 

لینک به تمرینها