بتول احدی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

رديف

عنوان مقاله

به زبان

نام نشريه يا ناشر

كشور

صفحات

مشخصات

تاريخ انتشار (1)

(ماه ـ سال)

نمايه علمي(2) معتبر

اسامي همكاران بترتيب (شامل نام متقاضي)

سال چندم

شماره

1

رابطه شخصیت و رضایت زناشویی

فارسی

روانشناسی معاصر

ایران

36-31

دوره دوم

2

پاییز-1386

ISC ضریب تاثیر 160/0

بتول احدی

2

تبیین اختلال وسواسی-اجباری بر حسب سبکهای دلبستگی و مکانیزمهای دفاعی

فارسی

علوم رفتاری

ایران

344-339

دوره دوم

چهارم

زمستان-1387

ISC ضریب تاثیر 100/0

بتول احدی، فهیمه عزیزی نژاد، دکتر محمد نریمانی، دکتر اوشا برهمند

3

رابطه احساس تنهایی و عزت نفس با سبکهای دلبستگی دانشجویان

فارسی

مطالعات روان شناختی

ایران

112-95

دوره 5

 1

بهار-1388

ISC ضریب تاثیر 067/0

بتول احدی

4

بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خود کارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل

فارسی

مطالعات تربیتی و روانشناسی

ایران

127-117

دوره دهم

اول

تابستان -1388

ISC ضریب

تاثیر 019/0

بتول احدی، دکتر محمد نریمانی، دکتر عباس ابوالقاسمی، مریم آسیایی

5

تاثیر آموزش حل مساله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کمرو

فارسی

پژوهش در حیطه کودکان استثنایی

ایران

193-202

سال نهم

3

پیاپی33

پاییز 1388

ISC ضریب تاثیر 068/0

بتول احدی، پری میرزایی، محمد نریمانی، عباس ابوالقاسمی

6

مقایسه مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی در کودکان با و بدون مشکلات حرکتی

فارسی

فصلنامه پژوهشی توانبخشی

ایران

36-32

دوره دهم

اول

بهار-1388

ISC ضریب تاثیر 067/0

بتول احدی

7

نقش ویژگیهای شخصیتی ناگویی خلقی در پیش بینی نشانه های آسیب شناسی روانی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی

فارسی

تحقیقات علوم رفتاری

ایران

32-25

دوره 7

1

تابستان -1388

علمی -پژوهشی

بتول احدی

8

رابطه صفات شخصیتی و سلامت روان

فارسی

مجله مطالعات علوم تربیتی

ایران

18-7

اول

دوم

بهمن-1386

 

بتول احدی

9

Role of self and other forgiveness in predicting depression and suicide ideation of divorcees

english

Journal of applied sciences

pakistan

3598-3601

9

19

2009

ISI

Batool ahadi & Saeed ariapooran

10

Situational determinants of forgiveness

english

Research journal of biological sciences

pakistan

651-655

4

6

2009

ISI

Batool ahadi

11

Relationship between mental health and job satisfaction among high school principals and teachers in Iran

english

Research journal of biological sciences

pakistan

363-368

4

3

2009

ISI

Batool ahadi

12

مقایسه باورهای فراشناختی و ابعاد کمال گرایی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس و اختلال تنیدگی پس از ضربه در تعامل با بلاتکلیفی

فارسی

مجله روانشناسی

ایران

35-20

سال دوازدهم

1

بهار-1387

ISC ضریب تاثیر280/0

دکتر عباس ابوالقاسمی، صدیقه ابراهیم زاده، دکتر محمد نریمانی، بتول احدی

13

مولفه های فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلال وسواس و اختلال وحشتزدگی

فارسی

علوم روانشناختی

ایران

51-36

دوره ششم

21

بهار-1386

ISC ضریب تاثیر 237/0

دکتر عباس ابوالقاسمی، صدیقه ابراهیم زاده، دکتر محمد نریمانی، بتول احدی

14

Study of relationships between personality traits and education

english

Trakia journal of sciences

bulgaria

53-60

8

3

2010

ISI

Batool ahadi, mohammad narimani

15

Relatinships between type D personality and fogiveness

english

Trakia journal of sciences

bulgaria

50-52

8

3

2010

ISI

Batool ahadi, mohammad narimani

16

Comparing the attributives of blind and seeing boy students

english

Trakia journal of sciences

bulgaria

61-64

8

3

2010

ISI

mohammad narimani, Batool ahadi, esmailsoleymani

17

نفش اجتناب رفتاری در پیش بینی نشانه های افسردگی در افراد با نشانه های غالب هراس اجتماعی

فارسی

مجله روانشناسی بالینی

ایران

20-13

سال اول

شماره 3

1388

ISC

بتول احدی، نیلوفر میکاییلی، عبدالرضا عبدالمحمدی

18

نقش بیزاری، اضطراب و افسردگی در تبیین نشانه های وسواسی-اجباری در نمونه غیر بالینی

فارسی

پژوهش در سلامت روانشناختی

ایران

 

زمستان

شماره4

1388

ISCضریب تاثیر 143/0

بتول احدی، دکتر محمد نریمانی

19

اثربخشی آموزش های ذهن اگاهی وتنظیم هیجان بر بهزیستی جسمانی و روانشناختی جانبازان شیمیایی

فارسی

بهبود

ایران

 

آذر و دی

5

1390

ISC ضریب تاثیر 096/0

دکتر محمد نریمانی، سعید آریاپوران، دکتر عباس ابوالقاسمی، بتول احدی

20

اثربخشی اموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر کاهش نشانه های اختلال نقض توجه/بیش فعالی وبهبودکیفیت زندگی دانش آموزان

فارسی

فصلنامه روانشناسی بالینی

ایران

39

 

21

بهار-1393

علمی-پژوهشی

دکتر محمد نریمانی، محمد جوادبگیان کوله مرز، بتول احدی، دکتر عباس ابوالقاسمی

21

اثربخشی آموزش خود-دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بربهبود کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به افسردگی

فارسی

فصلنامه روانشناسی بالینی

ایران

53

 

21

بهار-1393

علمی-پژوهشی

رضا گل پور،دکتر عباس ابوالقاسمی،بتول احدی،دکتر محمد نریمانی

22

مقایسه ی انواع خطا های ادراکی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری

فارسی

فصلنامه ناتوانی های یادگیری

ایران

109

 

9

زمستان-1392

علمی-پژوهشی

آرام نوره درویشعلی، بتول احدی، دکترعباس ابوالقاسمی،رضا باقریان سرارودی

23

برسی اثربخشی درمان مبتنی بر استنتاج برکاهش علائم وسواس فکری وعملی

فارسی

مجله پژوهشهای روانشناسی بالینی ومشاوره

ایران

55

سوم

1

بهار و تابستان-1393

علمی-پژوهشی

ملاحت امانی، دکتر عباس ابوالقاسمی،بتول احدی،دکتر محمد نریمانی

24

مقایسه ی اثر بخشی آموزش پذیرش/تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش آموزان دارای اختلال ریاضی

فارسی

فصلنامه ناتوانی های یادگیری

ایران

154

 

7

تابستان-1392

علمی-پژوهشی

دکتر محمد نریمانی،مسلم عباسی، دکتر عباس ابوالقاسمی،بتول احدی

25

برسی روانشنا ختی بیماران دیابتی و ارتباط آن باحمایت اجتماعی

فارسی

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ایران

195

 

48

تابستان-1392

ISC ضریب تاثیر 047/0

اکبر عطادخت، دکتر محمد نریمانی،بتول احدی، دکتر عباس ابوالقاسمی،دکترعادل زاهد،منوچهرایرانپرور

26

مقایسه ی بهزیستی روان شناختی و مکانیزم های دفاعی در دانش آموزان با و بدون لکنت زبان

فارسی

فصلنامه روان شناسی مدرسه

ایران

6

 

4

زمستان-1391

علمی-پژوهشی

بتول احدی،محمدباقرستوده، یعقوب حبیبی

27

اثربخشی آموزش مدیریت استرس درکاهش علایم روانشناختی وکنترل قند خون بیماران دیابتی

فارسی

فصلنامه روانشناسی سلامت

ایران

19-29

اول

3

پائیز-1391

علمی-پژوهشی

دکتر محمد نریمانی،اکبرعطادخت،بتول احدی،دکترعباس ابوالقاسمی،دکتر عادل زاهد

28

مقایسه زمان واکنش،حواس پرتی و خستگی دررانندگان درگیر درتصادفات و رانندگان عادی

فارسی

فصلنامه دانش وپژوهش در روانشناسی کاربردی

ایران

47

 

44

تابستان-1390

علمی- پژوهشی

دکتر محمد نریمانی،سوران رجبی،بتول احدی،سید سامان حسینی

29

مطالعه روابط علّی باورها وآشفتگی استنتاج با وسواس فکری و عملی

فارسی

فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی

ایران

1

 

25

بهار-1391

علمی- پژوهشی

ملاحت امانی،دکتر عباس ابوالقاسمی،بتول احدی،دکتر محمد نریمانی

30

ارتباط زیر مجموعه های وسواس فکری –عملی ،آشفتگی استنتاج و راهبرد های تنظیم هیجاتنی با با ورهای وسواسی در زنان

فارسی

پژوهشهای کاربردی روانشناختی

ایران

-

 

 

1394

علمی –پژوهشی

-

31

مقایسه اثر بخشی روش های آموزش خود –دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان مبتلا به افسردگی

فارسی

روانشناسی مدرسه

ایران

-

-

-

تابستان 1393

علمی –پژوهشی

-

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

رديف

تاريخ

عنوان همایش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

خلاصه مقاله

مقاله كامل

كشور

شهر

1

هجري شمسي

Southeast Asia Psychology Conference (SEAP)

مالزی

کوتاکینابولو

Social factors and forgiveness

بتول احدی

 

*

روز

ماه

سال

 

 

 

ميلادي

روز

ماه

سال

11-9

جولای

2009

2

هجري شمسي

Southeast Asia Psychology Conference (SEAP)

مالزی

کوتاکینابولو

Relationship between attachment styles and attributional styles in schizophrenia

بتول احدی

 

*

روز

ماه

سال

 

 

 

ميلادي

روز

ماه

سال

11-9

جولای

2009

3

 

 

 

 

 

هجري شمسي

اولین کنگره بین المللی پزشکی

ایران

تهران

بررسی سلامت روانی در زنان قربانی همسر آزاری

بتول احدی

*

 

روز

ماه

سال

6-4

خرداد

1388

 

رديف

تاريخ

عنوان همایش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

خلاصه مقاله

مقاله كامل

كشور

شهر

4

هجري شمسي

اولین همایش ملی خانواده، دانشجو، دانشگاه

ایران

مشهد

رابطه ویژگیهای شخصیتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

بتول احدی،  پریسا کلانتری

*

 

روز

ماه

سال

24-23

اردبیهشت

1388

 

 

 

5

هجري شمسي

اولین همایش ملی خانواده، دانشجو، دانشگاه

ایران

مشهد

بررسی رابطه سازگاری اجتماعی و رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی

بتول احدی، سیما دلاور

*

 

روز

ماه

سال

24-23

اردبیهشت

1388

 

 

 

6

 

 

 

 

هجري شمسي

World congress of the world federation for mental health

یونان

آتن

Depression symptoms and substance use

بتول احدی

*

 

روز

ماه

سال

 

 

 

ميلادي

روز

ماه

سال

6-2

سپتامبر

2009

 

رديف

تاريخ

عنوان همایش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

خلاصه مقاله

مقاله كامل

كشور

شهر

7

هجري شمسي

World congress of the world federation for mental health

یونان

آتن

Relationship between dimensions of obsessive-compulsive symptoms and locus of control

بتول احدی

*

 

روز

ماه

سال

 

 

 

ميلادي

روز

ماه

سال

6-2

سپتامبر

2009

8

هجري شمسي

World congress of the world federation for mental health

یونان

آتن

Forgiveness and mental health

بتول احدی

*

 

روز

ماه

سال

ميلادي

روز

ماه

سال

6-2

سپتامبر

2009

9

 

 

 

 

 

هجري شمسي

نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران

ایران

تهران

رضامندی زناشویی، ابراز هیجانی والدین به کودک و مشکلات رفتاری کودکان

بتول احدی، دکتر الهه حجازی، دکتر احمد به پژوه

*

 

روز

ماه

سال

30-28

اردیبهشت

1383

 

رديف

تاريخ

عنوان همایش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

خلاصه مقاله

مقاله كامل

10

 

 

 

 

هجري شمسي

XXVIII International congress of psychology

چین

Beijing

Parent's emotional expressing as a predictor of marital satisfaction and child's behavior problems

دکتر الهه حجازی، بتول احدی

*

 

روز

ماه

سال

 

 

 

ميلادي

روز

ماه

سال

13-8

آگوست

2004

 

11

هجري شمسي

همایش ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان

ایران

کرج

بررسی ارتباط جهت گیری مذهبی(درونی-بیرونی)با اضطراب صفت-حالت در نوجوانان اردبیل

محمد نریمانی-بتول احدی

*

 

روز

ماه

سال

12-11

اسفند

1388

ميلادي

روز

ماه

سال

 

 

 

 

رديف

تاريخ

عنوان همایش علمي معتبر

محل برگزاري

عنوان مقاله

اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

خلاصه مقاله

مقاله كامل

كشور

شهر

12

هجري شمسي

اولین همایش علمی روانشناسی دانشگاه پیام نور

ایران

تبریز

بررسی رابطه مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلال یادگیری با هوش هیجانی، تحمل ابهام و پنج عامل شخصیت مادران آنها

بتول احدی، مهدی کلهرنیاگلکار

*

 

روز

ماه

سال

 

 

 

ميلادي

روز

ماه

سال

6-2

سپتامبر

2009

13

هجري شمسي

اولین همایش علمی روانشناسی دانشگاه پیام نور

ایران

تبریز

رابطه افکار خودکشی با جهت گیری مذهبی، حرمت خود و عاطفه مثبت و منفی در دانشجویان

مهدی کلهرنیا گلکار، بتول احدی

*

 

روز

ماه

سال

ميلادي

روز

ماه

سال

6-2

سپتامبر

2009

14

 

 

 

 

 

هجري شمسي

اولین همایش علمی روانشناسی دانشگاه پیام نور

ایران

تبریز

بررسی ویژگیهای شخصیتی و هیجان خواهی رانندگان درگیر در تصادفات رانندگی

محمد نریمانی، بتول احدی، سوران رجبی، سید سامان حسینی

*

 

روز

ماه

سال

30-28

اردیبهشت

1383


 

طرحهای پژوهشی

رديف

عنوان گزارش

محل انجام

فعاليت

تاريخ انجام

اسامي همكاران بترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

شروع

پايان

1

بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی

14/2/84

15/10/84

بتول احدی

2

 

بررسی ارتباط سبکهای دلبستگی با رضامندی زناشویی در زوجین شمال شهر تهران

 

تهران

1/3/84

1/9/84

بتول احدی

3

 

بررسی و مقایسه رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سلامت روان در دانشجویان ترک و کرد دانشگاه محقق اردبیلی( دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

 

اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی

9/2/85

9/11/85

بتول احدی

4

مقایسه سبکهای مقابله ای و استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

اردبیل-دانشگاه محقق اردبیلی

31/2/85

31/11/85

بتول احدی

5

بررسی رابطه مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلال یادگیری با هوش هیجانی، تحمل ابهام و پنج عامل شخصیت مادران آنها

 

 

اردبیل

9/5/87

9/2/88

بتول احدی-نادر محمودی

6

بررسی رابطه افسردگی و گذشت با افکار خودکشی در زنان مطلقه

کرمانشاه

30/9/87

30/6/88

بتول احدی-سعید آریاپوران

7

رابطه حساسیت پردازش حسی با عوامل شخصیت و سلامت روانی

اردبیل

10/3/88

10/12/88

بتول احدی-سجاد بشرپور

8

بررسی نگرش خانواده های شاهد، ایثارگر و شهروندان استان اردبیل نسبت به برگزاری یادواره های شهیدان

اردبیل(بین سازمانی-بنیاد شهید)

30/1/89

30/6/89

محمد نریمانی، بتول احدی

9

مطالعه میزان شیوع و عوامل محافظ و مشوق رفتارهای پر خطر در دانش آموزان استان اردبیل

اردبیل

24/12/88

24/10/89

بتول احدی، مسلم عباسی

10

مقایسه عاملهای مدل هکساکودرمیان افراد مبتلابه اختلالات شخصیتی

اردبیل

1389

1390

بتول احدی-ملاحت امانی

11

برسی اثربخشی مدل شادکامی فوردایس برکیفت زندگی بیماران دیابتی وسرطانی

اردبیل

1389

1390

بتول احدی-مسلم عباسی

 

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

ردیف

عنوان پایان نامه/رساله

كارشناسي ارشد

دكتري تخصصي

تاریخ دفاع

نام دانشجو

دانشگاه محل انجام

نام اساتيد راهنما

نام اساتيد مشاور

1

 

تاثیر آموزش اجتماعی حل مساله اجتماعی در تعامل با هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمرو

 

*

 

31/6/87

پری میرزایی

دانشگاه محقق اردبیلی

بتول احدی

دکتر محمد نریمانی-دکتر عباس ابوالقاسمی

2

 

بررسی رابطه علی پنج عامل شخصیت، حجم تمرین و عملکرد ورزشی ورزشکاران رشته کشتی و فوتبال

 

*

 

16/6/87

نادر محمودی

دانشگاه محقق اردبیلی

بتول احدی

دکتر محمد نریمانی-دکتر عباس ابوالقاسمی

3

بررسی مقایسه ای سبکهای دلبستگی و مکانیسمهای دفاعی در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی و افراد بهنجار

 

*

 

15/7/86

فهیمه عزیزی نژاد

دانشگاه محقق اردبیلی

بتول احدی

دکتر محمد نریمانی-دکتر اوشا برهمند

4

 

بررسی رابطه هوش هیجانی، خودکارآمدی و سبک اسناد با رضایت از زندگی در زنان شاغل و غیر شاغل شهرستان بجنورد

 

*

 

29/7/85

مریم آسیایی

دانشگاه محقق اردبیلی

بتول احدی

دکتر محمد نریمانی-دکتر عباس ابوالقاسمی

5

 

بررسی ویژگیهای شخصیتی، خستگی، حواسپرتی وزمان واکنش در افراد درگیر در تصادفات رانندگی

 

*

 

23/12/84

سید سامان حسینی

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر محمد نریمانی

دکتر اوشا برهمند-بتول احدی

6

بررسی مقایسه ای باورهای فراشناختی، ابعاد کمال گرایی و مهارتهای حل مساله اجتماعی با توجه به سطوح بلاتکلیفی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس، پانیک و استرس پس از سانحه وافراد بهنجار

*

 

16/2/85

صدیقه ابراهیم زاده

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر عباس ابوالقاسمی

دکتر محمد نریمانی-بتول احدی

7

مقایسه سبکهای دلبستگی، نگرشهای مختل و عدم تحمل بلاتکلیفی در اختلالهای وسواس، اضطراب و افسردگی

*

 

23/8/86

نسرین حمیلی

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر اوشا برهمند

دکتر محمد نریمانی-بتول احدی

8

مقایسه مولفه های هوش سیال و هوش متبلور بین کودکان مبتلا به ناتوانی در حساب، عقب مانده ذهنی وبیش اضطرابی

*

 

31/3/88

سمیه عقلمندی

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر حسین قمری

بتول احدی

9

تهیه ابزار رایانه ای سنجش استعداد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان

*

 

28/4/88

هیوا محمودی

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر حسین قمری

بتول احدی

10

نقش اجتناب رفتاری در پیش بینی نشانه های افسردگی در مبتلایان به اختلال هراس اجتماعی

*

 

14/4/89

عبدالرضا عبدالمحمدی

دانشگاه محقق اردبیلی

بتول احدی

نیلوفر میکاییلی

11

بررسی رابطه حساسیت پردازش حسی با آلکسی تیمیا، اضطراب و افسردگی

*

 

4/12/89

ثریا صمدی بهرامی

دانشگاه محقق اردبیلی

بتول احدی

دکترمحمد نریمانی

12

برسی اثر بخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش رفتارهای خود تخریبی ومشکلات بین فردی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی با و بدون مشکلات سوء مصرف مواد

*

 

23/06/90

محمود لطیفی نژاد

دانشگاه محقق اردبیلی

بتول احدی

دکتر محمد نریمانی

13

نقش عوامل شخصیتی وراهبردهای مقابله ای درپیش بینی تاب آوری بیماران دیابت نوع دو

*

 

15/04/90

ابوطالب توکلی

دانشگاه محقق اردبیلی

بتول احدی

دکتر محمد نریمانی

14

مقایسه تکانشوری واقدام به خودکشی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی وافسردگی اساسی

*

 

23/06/90

عبدالصمدآق

دانشگاه محقق اردبیلی

بتول احدی

دکتر محمد نریمانی

15

اثربخشی آموزش های ذهن اگاهی وتنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی وتاب آوری جانبازان شیمیایی

 

*

06/07/90

سعید اریا پوران

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر محمد نریمانی

بتول احدی

16

مقایسه شیوع افسردگی ومیزان بلاتکلیفی دربیماران قلبی عروقی وافراد بهنجار

*

 

12/04/90

جمال سوره

دانشگاه محقق اردبیلی

بتول احدی

دکتر محمد نریمانی

17

برسی اثربخشی طرحواره درمانی برکاهش علایم و تعدیل طرحواره های ناسازگار زندانیان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، وابسته وپارانوئید

*

 

12/04/90

مهدی کلهرنیا گلکار

دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر محمد نریمانی، دکتر حسین قمری

بتول احدی

 

 

افتخارات/جوایز

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

رديف

عنوان كتاب

ناشر

تاريخ انتشار يا قبولي براي چاپ توسط مؤسسه مورد تاييد هيات مميزه

اسامي همكاران بترتيب (شامل نام متقاضي)

 
 

1

 

دلبستگی

فرهیختگان علوی

1385

بتول احدی

 

2

 

مباحثی در روانشناسی شخصیت

انتشارات محقق اردبیلی

1388

بتول احدی، محمد نریمانی

 

3

نگاهی به نظریه های شناختی و شناختی-رفتاری

فرهیختگان علوی

1383

بتول احدی

 

4

کندو کاوی در هوش هیجانی

انتشارات محقق اردبیلی

1388

محمد نریمانی-سمیه تکلوی-بتول احدی

 

5

آزمون های شخصیت

انتشارات محقق اردبیلی

1389

محمد نریمانی، بتول احدی

 

6

روش های نوین روان درمانی

انتشارات محقق اردبیلی

1390

محمد نریمانی-سمیه تکلوی-بتول احدی

 
 

 

 

سایر پژوهش ها