بتول احدی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

1- احدی، بتول و مرادی، فاطمه. (1396). رابطه ذهن آگاهی با خطاهای شناختی: نقش تعدیل کننده تحصیلات. مجله سالمند شناسی، 2(4)، 10-1.

2- احدی، بتول و مرادی، فاطمه. (1397). همبسته های روانشناختی عدم تحمل بلاتکلیفی( فراتحلیل مقاله های فارسی). مجله پژوهش در سلامت روانشناختی،12(3)، 105-91.

3- احدی، بتول.، مرادی، فاطمه و کرمیان، مینا. (1397). پیش بینی فرسودگی تحصیلی بر اساس نشانه های وسواس فکری-عملی و اهمال کاری. مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11(4)، 144-136.

4- احدی، بتول.، مهری­نژاد، سید ابوالقاسم و مرادی، فاطمه. (1396). نارسایی های شناختی در سالمندان، نقش ذهن آگاهی و فراهیجان. مجله روانشناسی پیری، 3(2)، 125-115.

5- امانی، ملاحت.، ابوالقاسمی، عباس.، احدی، بتول و نریمانی، محمد .(1394). ارتباط زیر مجموعه­های وسواس فکری- عملی، آَشفتگی استنتاج و راهبردهای تنظیم هیجانی با باورهای وسواسی در زنان. پژوهش­های کاربردی روانشناختی، 6(1)، 150-137.

6- گل­پور، رضا.، ابوالقاسمی، عباس.، احدی، بتول و نریمانی، محمد. (1393). مقایسه اثربخشی روش­های آموزش خود- دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود سلامت جسمانی و روانی دانش آموزان مبتلا به افسردگی. روانشناسی مدرسه، 6(1، پیاپی21)، 65-53.

7- گل­پور، رضا.، ابوالقاسمی، عباس.، احدی، بتول و نریمانی، محمد. (1393). اثربخشی آموزش خود-دلسوزی شناختی و درمان متمرکز بر هیجان بر بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان مبتلا به افسردگی. فصلنامه روانشناسی بالینی، 6(1، پیاپی21)، 65-53.

8- نریمانی، محمد.، بگیان کوله مرز، محمد جواد.، احدی، بتول و ابوالقاسمی، عباس. (1393). اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر کاهش نشانه های اختلال نقض توجه/ بیش فعالی و بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان. فصلنامه روانشناسی بالینی، 1(21)، 54-39.

9- نوره درویشعلی، آرام.، احدی، بتول.، ابوالقاسمی، عباس و باقریان سرارودی، رضا. (1392). مقایسه انواع خطا های ادراکی در کودکان با و بدون ناتوانی یادگیری. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 3(2، پیاپی9)، 124-109.

10- امانی، ملاحت.، ابوالقاسمی، عباس.، احدی، بتول و نریمانی، محمد. (1392). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر استنتاج بر کاهش علائم وسواس فکری و عملی. مجله پژوهش­های روانشناسی بالینی و مشاوره، 3(1، پیاپی5)، 68-55.

11- نریمانی، محمد.، عباسی، مسلم.، ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول. (1392). مقایسه­ی اثربخشی آموزش پذیرش/ تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش آموزان دارای اختلال ریاضی. فصلنامه ناتوانی های یادگیری، 2(4،پیاپی4)، 176-154.

12- عطادخت، اکبر.، نریمانی، محمد.، احدی، بتول.، ابوالقاسمی، عباس.، زاهد، عادل و ایرانپرور، منوچهر. (1392). بررسی روانشناختی بیماران دیابتی و ارتباط آن با حمایت اجتماعی. مجله علوم پزشکی اردبیل، 13(2، پیاپی48)، 205-196.

13- نریمانی، محمد.، احدی، بتول.، بلبلی، لطفعلی و قدیمی، احسان. (1392). مقایسه اختلال های شخصیت در ورزشکاران مصرف کننده و غیر مصرف کننده استروئید های آنابولیک و افراد غیر ورزشکار. مجله شخصیت و تفاوت های فردی، 2(3)، 51-34.

14- نریمانی، محمد.، عباسی، مسلم.، ابوالقاسمی، عباس.، احدی، بتول و شیخی، سیامک. (1392). مقایسه اثربخشی آموزش پذیرش- تعهد با آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روانشناختی، سازگاری و رفتار های پرخطر دانش آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 4، 23-1.

15-احدی، بتول.، ستوده، محمد باقر و حبیبی، یعقوب. (1391). مقایسه بهزیستی روانشناختی و مکانیسم های دفاعی در دانش آموزان با و بدون لکنت زبان. مجله روانشناسی مدرسه، 1(4)، 22-6.

16- نریمانی، محمد.، آریاپوران، سعید.، ابوالقاسمی، سعید و احدی، بتول. (1391). اثربخشی روش های آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر عاطفه و خلق و خوی جانبازان شیمیایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 15(2، پیاپی61)، 118-107.

17- نریمانی، محمد.، عطادخت، اکبر.، احدی، بتول.، ابوالقاسمی، عباس و زاهد، عادل. (1391). اثربخشی آموزش مدیریت استرس در کاهش علائم روانشناختی و کنترل قند خون بیماران دیابتی. فصلنامه روانشناسی سلامت، 1(3)، 29-19.

18-  امانی، ملاحت.، ابوالقاسمی، عباس.، احدی، بتول و نریمانی، محمد. (1391). مطالعه روابط علّی باورها و آشفتگی استنتاج با وسواس فکری و عملی. فصلنامه پژوهش­های نوین روانشناختی، 7(25)، 19-1.

19- میکاییلی، نیلوفر.، احدی، بتول و حسن آبادی، حمیدرضا. (1390). مقایسه اثربخشی درمان اسلامی و درمان شناختی-رفتاری بر مبتلایان به اختلال وسواس فکری- عملی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران دانشگاه اهواز، 18(2)، 86-61.  

20- نریمانی، محمد.، رجبی، سوران.، احدی، بتول و حسینی، سید سامان. (1390). مقایسه زمان واکنش حواسپرتی و خستگی در رانندگان درگیر در تصادفات و رانندگان عادی.  فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 12(2، پیاپی44)، 54-47.

21- نریمانی، محمد.، آریاپوران، سعید.، ابوالقاسمی، سعید و احدی، بتول. (1390). اثربخشی آموزش­های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر بهزیستی جسمانی و روانشناختی جانبازان شیمیایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه( بهبود)، 15(5)، 357-347.

22- نریمانی، محمد.، آریاپوران، سعید.، ابوالقاسمی، عباس و احدی، بتول. (1390). مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر سلامت عمومی جانبازان شیمیایی. مجله مطالعات روانشناسی بالینی، 1(2)، 117-93.

23- احدی، بتول و نریمانی، محمد. (1388). نقش بیزاری، اضطراب و افسردگی در تبیین نشانه های وسواسی- اجباری در نمونه های غیر بالینی. پژوهش در سلامت روانشناختی، 3(4). 44-37.

24- احدی، بتول.، میرزایی، پری.، نریمانی، محمد و ابوالقاسمی، عباس. (1388). تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان کمرو. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 9(3، 33پیاپی)، 202-193.

25- احدی، بتول.، نریمانی، محمد.، ابوالقاسمی، عباس و آسیایی، مریم. (1388). بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک های اسناد و خود کارآمدی با رضایت از زندگی زنان شاغل. مطالعات تربیتی و روانشناسی، 10(1)، 127-117.

26- احدی، بتول. (1388). نقش ویژگی­های شخصیتی ناگویی خلقی در پیش بینی نشانه­های آسیب شناسی روانی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی. تحقیقات علوم رفتاری، 7(1)، 32-25.

27- احدی، بتول. (1388). رابطه احساس تنهایی و عزت نفس با سبک­های دلبستگی دانشجویان. مطالعات روان­شناختی، 5(1)، 112-95.

28- احدی، بتول. (1388). مقایسه مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی در کودکان با و بدون مشکلات حرکتی. فصلنامه پژوهشی توانبخشی، 10(1)، 36-32.

29- احدی، بتول.، میکائیلی، نیلوفر و عبدالمحمدی، عبدالرضا. (1388). نقش اجتناب رفتاری در پیش بینی نشانه های افسردگی در افراد با نشانه های غالب هراس اجتماعی. مجله روانشاسی بالینی، 1(3)، 20-13.

30- احدی، بتول.، عزیزی، فهیمه.، نریمانی، محمد و برهمند، اوشا. (1387). تبیین اختلال وسواسی-اجباری بر حسب سبک­های دلبستگی و مکانیزم­های دفاعی. علوم رفتاری، 2(4)، 344-339.

31- ابوالقاسمی، عباس.، ابراهیم زاده، صدیقه.، نریمانی، محمد و احدی، بتول. (1387). مقایسه باورهای فراشناختی و ابعاد کمال گرایی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی و اختلال تنیدگی پس از ضربه در تعامل با بلاتکلیفی. مجله روانشناسی، 12(1)، 35-20.

32- احدی، بتول. (1386). رابطه صفات شخصیتی و سلامت روان. مجله مطالعات علوم تربیتی، 1(2)، 18-7.

33- احدی، بتول. (1386). رابطه شخصیت و رضایت زناشویی. روانشناسی معاصر، 2(2)، 36-31.

34- ابوالقاسمی، عباس.، ابراهیم زاده، صدیقه.، نریمانی، محمد و احدی، بتول. (1386). مولفه های فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلال وسواس و اختلال وحشتزدگی. علوم روانشناختی، 6(21)، 51-36.

 

35- Ahadi, B., & Hassani, Hoda. (2021). Loneliness and Quality of Life in Older Adults: The Mediating Role of Depression.  Journal of Ageing International, 46, 337-350.

36- Ahadi,B., Lotfi, M., &  Moradi, F. (2018). Relationship Between Positive and Negative Affect and Depression: The Mediating Role of Rumination. Journal of Practice in Clinical Psychology, 6(3), 191-196.  

37- Ahadi. B., Narimani. M., & Sooreh. Jamal. (2012). Depression and Uncertainty cardiac patients. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 4(10), 103-106.

38-  Narimani, M., Ahadi, B. & Soleymani, E. ( 2010). Comparing the attributives of blind and seeing boy students. Trakia  Journal of Sciences. Bulgaria. 8(3), 61-64.

39- Ahadi, B. & Narimani, M. (2010). Relationships between type D personality and forgiveness. Trakia Journal of Sciences. Bulgaria. 8(3), 50-52.

40- Ahadi, B. & Narimani, M. (2010). Study of relationships between personality traits and education. Trakia Journal of Sciences. Bulgaria. 8(3),53-60.

41- Ahadi, B. (2009). Relationship between mental health and job satisfaction among high school principals and teachers in Iran. Research Journal of Biological Sciences. Pakistan. 4(3), 363-368.

42- Ahadi, B. (2009). Situational determinants of forgiveness. Research Journal of Biological Sciences. Pakistan. 4(6), 651-655.

43- Ahadi, B. & Arianpooran, S. (2009). Role of self and other forgiveness in predicting depression and suicide ideation of divorcees. Journal of Aapplied Sciences. Pakistan. 9(19), 3601-3598.

44- عظیمی یانچشمه کوثر، احدی بتول، پیوسته گر مهرانگیز، خدابخش پیرکلانی روشنک. (1400) .بررسی ساختار عاملی تاییدی، روایی و اعتبار شاخص احتمال پاداش در دانش آموزان مقطع متوسط دوم شهر تهران. دو فصلنامه علمی روانشناسی بالینی و شخصیت، 19 (1)، 193-183.

 

 

مقالات ارائـه شده در کنفرانس های علمی

1- نریمانی، محمد و احدی، بتول. (1388). بررسی ارتباط جهت­گیری مذهبی(درونی-بیرونی) با اضطراب صفت-حالت در نوجوانان اردبیل. همایش ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان ایران. ایران. اسفند 12-11.

2- احدی، بتول و کلهر نیاگلکار، مهدی. (1388). بررسی رابطه مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلال یادگیری با هوش هیجانی، تحمل ابهام و پنج عامل شخصیت مادران آنها. اولین همایش علمی روانشناسی دانشگاه پیام نور. ایران. شهریور 15-11.

3- کلهرنیا گلکار، مهدی و احدی، بتول. (1388). رابطه افکار خودکشی با جهت­گیری مذهبی، حرمت خود و عاطفه مثبت و منفی در دانشجویان. اولین همایش علمی روانشناسی دانشگاه پیام نور. ایران. شهریور 15-11.

4- احدی، بتول. (1388). بررسی سلامت روانی در زنان قربانی همسر آزاری. اولین کنگره بین المللی پزشکی. ایران. خرداد 6-4.

5- احدی، بتول و کلانتری، پریسا. (1388). رابطه ویژگی­های شخصیتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانشجویان محقق اردبیلی. اولین همایش ملی خانواده، دانشجو، دانشگاه. ایران. اردیبهشت 24-23.

6- احدی، بتول و دلاور، سیما. (1388). بررسی رابطه سازگاری اجتماعی و رفتارهای پرخطر در دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی. اولین همایش ملی خانواده، دانشجو، دانشگاه. ایران. اردیبهشت 24-23.

7- احدی، بتول.، حجازی، الهه و به­پژوه، احمد. (1383). رضایتمندی زناشویی، ابراز هیجانی والدین به کودک و مشکلات رفتاری کودکان. نخستین کنگره سراسری آسیب­شناسی خانواده در ایران. ایران. اردیبهشت 30-28.

8- نریمانی، محمد.، احدی، بتول، احدی.، رجبی، سوران و حسینی، سید سامان. (1383). بررسی ویژگی­های شخصیتی و هیجان­خواهی رانندگان درگیر در تصادفات رانندگی. اولین همایش علمی روانشناسی دانشگاه پیام نور. ایران. اردیبهشت 30-28.

 

1- Ahadi, B. (2009). Depression symptoms and substance use. World Congress of the World Federation for Mental Health. Greece. September 2-6.

2- Ahadi, B. (2009). Relationship between dimensions of Obsessive-compulsive symptoms and locus of control. World Congress of the World Federation for Mental Health. Greece. September 2-6.

3- Ahadi, B. (2009). Forgiveness and mental health. World Congress of the World Federation for Mental Health. Greece. September 2-6.

4- Ahadi, B. (2009). Social factors and forgiveness. Southeast Ashia Psychology Conference ( SEAP). Malaysia. July 9-11.

5- Ahadi, B. (2009). Relationship between attachment styles and attributional styles in schizopherenia. Southeast Ashia Psychology Conference ( SEAP). Malaysia. July 9-11

6- Hejazi, E. & Ahadi, B. (2004). Parent's emotional expressing as a predictor of marital satisfaction and child's behavior problems. XXVIII International Congress of Psychology. China. August 8-13.

 

طرح های پژوهشی

1- احدی، بتول و عباسی، مسلم. (1390). بررسی اثربخشی مدل شادکامی فوردایس بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی و سرطانی، طرح پژوهشی اتمام یافته. اردبیل.

2- احدی، بتول و امانی، ملاحت. (1390). مقایسه عامل­های مدل هکساکودرمیان افراد مبتلا به اختلالات شخصیتی، طرح پژوهشی اتمام یافته. اردبیل.

3- احدی، بتول و عباسی، مسلم. (1389). مطالعه میزان شیوع و عوامل محافظ و مشوق رفتار­های پرخطر در دانش آموزان استان اردبیل، ، طرح پژوهشی اتمام یافته. اردبیل.

4- نریمانی، محمد و احدی، بتول. (1389). بررسی نگرش خانواده­های شاهد، ایثارگر و شهروندان استان اردبیل نسبت به برگزاری یادواره­های شهیدان، طرح پژوهشی اتمام یافته. اردبیل.

5- احدی، بتول و بشرپور، سجاد. (1388). رابطه حساسیت پردازش حسی با عوامل شخصیت و سلامت روانی، طرح پژوهشی اتمام یافته. اردبیل.

6-احدی، بتول و آریاپوران، سعید. (1388). بررسی رابطه افسردگی و گذشت با افکار خودکشی در زنان مطلقه، طرح پژوهشی اتمام یافته. اردبیل.

7- احدی، بتول و محمودی، نادر. (1387). بررسی رابطه مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلال یادگیری با هوش هیجانی، تحمل ابهام و پنج عامل شخصیت مادران آنها، طرح پژوهشی اتمام یافته. اردبیل.

8- احدی، بتول. (1358). مقایسه سبک­های مقابله­ای و استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه محقق اردبیلی، طرح پژوهشی اتمام یافته. اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.

9- احدی، بتول. (1385). بررسی و مقایسه رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و سلامت روان در دانشجویان ترک و کرد دانشگاه محقق اردبیلی( دانشکده ادبیات و علوم انسانی)، طرح پژوهشی اتمام یافته. اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.

10- احدی، بتول. (1384). بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی، طرح پژوهشی اتمام یافته. اردبیل: دانشگاه محقق اردبیلی.

11- احدی، بتول. (1384). بررسی ارتباط سبک­های دلبستگی با رضایتمندی زناشویی در زوجین شمال شهر تهران، طرح پژوهشی اتمام یافته. تهران.

 

کتاب تالیف/ ترجمه شده

1- نریمانی، محمد.، تکلوی، سمیه و احدی، بتول. (1390). روش های نوین روان درمانی. انتشارات محقق اردبیلی.

2- نریمانی، محمد و احدی، بتول. ( 1389). آزمون های شخصیت. انتشارات محقق اردبیلی.

3- نریمانی، محمد.، تکلوی، سمیه و احدی، بتول. (1388). کندو کاوی در هوش هیجانی. انتشارات محقق اردبیلی.

4- احدی، بتول و نریمانی، محمد. (1388). مباحثی در روانشناسی شخصیت. انتشارات محقق اردبیلی.

5- احدی، بتول. (1385). دلبستگی. فرهیختگان علوی.

6- احدی، بتول. (1383). نگاهی به نظریه های شناختی و شناختی-رفتاری. فرهیختگان علوی.