بتول احدی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

رديف

نوع فعاليت

محل

تاريخ انجام فعاليت

از تاريخ

تا تاريخ

1

عضو شورای دانشگاه

دانشگاه محقق

26/7/83

30/8/84

2

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

دانشگاه محقق

30/6/83

30/8/84

3

مدیریت گروه آموزشی روانشناسی

دانشگاه محقق

14/4/85

18/4/87

4

عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشگده ادبیات وعلوم انسانی

دانشگاه محقق

15/6/85

18/4/87

5

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه محقق

15/6/85

18/4/87