بتول احدی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات

 

دكتري (Ph.D) : روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد: روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

كارشناسي : روانشناسی بالینی، دانشگاه الزهرا(س)


عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: مقایسه عملکرد دانش آموزان با اختلال یادگیری و دانش آموزان بدون اختلال یادگیری در مقیاس هوش وکسلر کودکان- تجدید نظر شده

عنوان رساله دکتری: رضامندی زناشویی، ابراز هیجانی والدین و مشکلات عاطفی-رفتاری کودکان