بتول احدی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

بتول احدی  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

 
دانشیار گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :روانشناسی عمومی

   كارشناسي ارشد:روانشناسی تربیتی

   كارشناسي :روانشناسی بالینی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

   تلفن:85692052

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :b.ahadi@alzahra.ac.ir