امیر آقامحمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

کتاب‌های تألیف‌شده

 مکانیک: امیرِ آقامحمدی؛ انتشاراتِ فاطمی (۱۳۸۸)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این کتاب سالِ 1388 توسطِ انتشارات فاطمی  و با عنوانِ کتابِ آشنایی با مکانیک چاپ شد. با توجه به قراردادی که با انتشاراتِ فاطمی  داشتم حقِ انتشارِ کتاب به خودم عودت داده شد. فایلِ کتاب را می‌توانید از این‌جا بردارید. استفاده از آن به شرطی که هیچ تغییری در آن داده نشود، برایِ منظورهایِ غیرِتجاری آزاد است. در غیرِ این‌صورت با من تماس بگیرید. 

 

شاره‌ها، حرارت و نور: امیرِ آقامحمدی، سیّد احمدرضا حسینی، محمودِ بهمن‌آبادی؛ انتشاراتِ فاطمی (۱۳۸۹)

 

مکانیکِ شاره‌ها: امیرِ آقامحمدی؛ انتشاراتِ دانشگاهِ الزهرا  (۱۳۹۲)، چاپِ دوم (۱۳۹۵)

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي https://scholar.google.com/

 

مقالات آموزشی به زبان فارسی

 1. امیرِ آقامحمدی; قیود و نیروهای قیدی: رشد آموزش فیزیک، (۱۳۷۰)، شماره ۲۵، ۴۲ تا ۴۴
 2. امیرِ آقامحمدی؛ تحلیلِ ابعادی و لختی‌یِ دورانی: مجله‌یِ فیزیک، (۱۳۷۳)، ۱۳۱ تا ۱۳۲
 3. امیرِ آقامحمدی، محمدِ خرمی؛ آزمونِ کارشناسی‌یِ ارشدِ فیزیک زمستانِ ۷۵: مجله‌یِ فیزیک ۱۵، (تابستانِ ۱۳۷۶)، ۱۱۳ تا ۱۳۱۶
 4. امیرِ آقامحمدی، محمدِ خرمی؛ آزمونِ کارشناسی‌یِ ارشدِ فیزیک زمستانِ ۷۶: مجله‌یِ فیزیک ۱۶، (تابستانِ ۱۳۷۷)، ۸۸ تا ۹۱
 5. امیرِ آقامحمدی، محمدِ خرمی؛ وضعیتِ پژوهش در ایران: واقعیت‌ها و راهِ چاره: رهیافت ۲۰، (بهارِ ۱۳۷۸)، ۹۶ تا ۱۰۱
 6. شبنمِ خلیقی منفرد، سپیده نسایی، امیرِ آقامحمدی؛ هندسه‌یِ سطوحِ هم‌پتانسیل:  گاما، شماره‌یِ ۱ (زمستانِ  ۱۳۸۲)، ۳۸ تا ۴۶
 7. امیرِ آقامحمدی؛ تحلیلِ ابعادی: گاما، شماره‌یِ ۲ (بهارِ ۱۳۸۳)، ۵۰ تا ۵۸
 8. مریمِ عرب‌سلمانی، امیرِ آقامحمدی؛ پکشِ بیشینه: گاما، شماره‌یِ ۳ (تابستان ۱۳۸۳)، ۳۸ تا ۴۳
 9. امیرِ آقامحمدی؛ اختلال: گاما، شماره‌یِ ۴ (پاییزِ  ۱۳۸۳)، ۳۹ تا ۵۳
 10. امیرِ آقامحمدی؛ فاصله‌یِ نسبی‌یِ ذراتِ کوانتمی: گاما، شماره‌یِ ۵ (زمستانِ ۱۳۸۳)، ۴۰ تا ۴۲
 11. امیرِ آقامحمدی؛ مقدمه‌ای بر معادله‌هایِ تفاضلی: گاما، شماره‌یِ ۶ (بهارِ  ۱۳۸۴)، ۵۲ تا ۶۸
 12. امیرِ آقامحمدی؛ حلِ مسئله‌یِ شماره‌یِ ۳: گاما، شماره‌یِ ۷ (تابستانِ  ۱۳۸۴)، ۵۷ تا ۶۰
 13. امیرِ آقامحمدی، روشنِ تورانی؛ پتانسیلِ ناشی از یک میله‌یِ باردار با طولِ محدودگاما، شماره‌یِ ۱۱ (تابستانِ  ۱۳۸۵)، ۴۵ تا ۵۳
 14. امیرِ آقامحمدی؛ مدرسه‌یِ فیزیک: گاما، شماره‌یِ ۱۲ (تابستانِ ۱۳۸۵)، ۱ تا ۴
 15. امیرِ آقامحمدی، محمدِ خرمی؛ تحولِ متغیرهایِ تصادفی‌یِ پیوسته: (بهمنِ ۱۳۸۵)، 
 16. امیرِ آقامحمدی؛ فسادِ علمی: گاما، شماره‌یِ ۱۶ (پاییزِ ۱۳۸۶)، ۸ تا ۱۰
 17. امیرِ آقامحمدی؛ مسئله‌یِ تعقیب:  گاما، شماره‌یِ ۱۴ (بهارِِ ۱۳۸۶)، ۵۹ تا ۷۰
 18. امیرِ آقامحمدی؛ حرکتِ یک جسم درونِ یک نیم‌کره: گاما، شماره‌یِ ۱۵ (تابستانِ  ۱۳۸۶)، ۲۳ تا ۲۷
 19. امیرِ آقامحمدی؛ سرعتِ زاویه‌ای‌یِ جسمِ دوّار در چارچوبِ فضا:  گاما، شماره‌یِ ۱۹ (تابستانِ  ۱۳۸۷)، ۴۱ تا ۴۹
 20. امیرِ آقامحمدی؛ تک‌قطبی‌یِ مغناطیسی: گاما، شماره‌یِ ۲۰ (پاییزِ  ۱۳۸۷)، ۵۴ تا ۶۳
 21. امیرِ آقامحمدی؛ گشت و گذار در اینترنت-نمایش‌هایِ فیزیک: گاما، شماره‌یِ ۱۹ (تابستانِ ۱۳۸۷)، ۱۸ تا ۲۰
 22. امیرِ آقامحمدی؛ فسادِ علمی (۲): گاما، شماره‌یِ ۲۰ (پاییزِ ۱۳۸۷)، ۸ و ۹
 23. امیرِ آقامحمدی؛ مسئله‌ای در مکانیک: نردبانی که لیز می‌خورد: گاما، شماره‌یِ ۲۳ (تابستانِ ۱۳۸۹)، ۴۹ تا ۵۸
 24. امیرِ آقامحمدی؛ شرایطِ جداشدنِ ذره‌ای متحرک از رویه‌ای بدونِ اصطکاک: گاما، شماره‌یِ ۲۴ (زمستانِ ۱۳۸۹)، ۶۰ تا ۶۴

 


 

 

 

افتخارات/جوایز

 • جایزه‌یِ انجمنِ فیزیکِ ایران(مشترکاً با وحید کریمی‌پور)؛ کوانتشِ چندپارامتره‌یِ گروه‌ها ۱۳۷۰ 
 • پژوهش‌گرِ نمونه، دانش‌گاهِ الزهرا ۱۳۷۹
 • پژوهش‌گرِ برجسته‌یِ  دانش‌گاهِ الزهرا ۱۳۸۱
 • یکی از پژوهش‌گرانِ برترِ دانش‌گاهِ الزهرا ۱۳۸۴
 • پژوهش‌گرِ برگزیده‌یِ دانش‌گاهِ الزهرا در ششمینِ جشن‌واره‌یِ بزرگ‌داشتِ پژوهش‌گرانِ برگزیده‌یِ سالِ وزارتِ علوم، تحقیقات و فن‌آوری ۱۳۸۴