امیر آقامحمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 1. تدریس در دوره‌یِ آمادگی‌یِ دانش‌آموزانِ شرکت کننده در المپیادِ فیزیک؛ از مهرِ ۱۳۶۷ به تناوب
 2. تدریس در دانش‌کده‌یِ فیزیک دانش‌گاهِ صنعتی‌یِ شریف؛ از بهمن ۱۳۶۷ تا خردادِ ۱۳۷۱ به تناوب
 3. عضوِ شورایِ برنامه‌ریزی‌یِ فیزیک دفترِ تحقیقات و برنامه‌ریزی‌یِ درسی‌یِ وزارتِ آموزش و پرورش  ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰
 4. عضوِ هیئتِ ویراستاران مجله‌یِ علوم پایه‌یِ دانش‌گاهِ الزهرا؛ از اسفندِ ۱۳۷۴ تا فروردینِ ۱۳۷۷
 5. پژوهش‌گر در مرکزِ تحقیقاتِ فیزیکِ نظری و ریاضیات (پژوهش‌گاهِ دانش‌هایِ بنیادی)؛ از دیِ ۱۳۷۱ تا تیرِ ۱۳۸۰
 6. استادیارِ گروهِ فیزیکِ دانش‌کده‌یِ علومِ پایه‌یِ  دانش‌گاهِ الزهرا از تیرِ ۱۳۷۲ تا تیرِ ۱۳۷۸؛
  دانش‌یارِ گروهِ فیزیکِ دانش‌کده‌یِ علومِ پایه‌یِ  دانش‌گاهِ الزهرا از تیرِ ۱۳۷۸ تا تیرِ ۱۳۸۲؛
  استادِ گروهِ فیزیکِ دانش‌کده‌یِ علومِ پایه‌یِ  دانش‌گاهِ الزهرا از تیرِ ۱۳۸۲
 7. نماینده‌یِ گروهِ فیزیک در شورایِ تحصیلاتِ تکمیلی‌یِ دانشکده‌یِ علوم پایه‌یِ دانش‌گاهِ الزهرا؛ از خردادِ ۱۳۷۳ تا مهرِ ۱۳۷۵
 8. عضوِ کمیته‌یِ اهدایِ جوایزِ انجمنِ فیزیک ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱: رییسِ  کمیته‌یِ اهدایِ جوایزِ انجمنِ فیزیک ۱۳۸۲
 9. عضوِ کمیته‌یِ ملی‌یِ المپیادِ فیزیک و همکاری با باشگاهِ دانش‌پژوهانِ جوان؛ از اولین دوره تا خردادِ ۱۳۹۰
 10. ناظرِ  تیمِ المپیادِ فیزیک در مسابقاتِ جهانیِ المپیادِ فیزیک: نروژ ۱۹۹۶؛
 11. سرپرستِ تیمِ المپیادِ فیزیک در مسابقاتِ جهانیِ المپیادِ فیزیک: کانادا ۱۹۹۷؛
 12. سرپرستِ تیمِ المپیادِ فیزیک در مسابقاتِ جهانیِ المپیادِ فیزیک: ایسلند ۱۹۹۸؛
 13. سرپرستِ تیمِ المپیادِ فیزیک در مسابقاتِ جهانیِ المپیادِ فیزیک: ایتالیا ۱۹۹۹؛
 14.  سرپرستِ تیمِ المپیادِ فیزیک در مسابقاتِ جهانیِ المپیادِ فیزیک: سنگاپور ۲۰۰۶
 15. رییسِ پژوهش‌کده‌یِ فیزیکِ پژوهش‌گاهِ دانش‌هایِ بنیادی؛ از اسفندِ ۱۳۷۴ تا اردیبهشتِ ۱۳۷۷
 16. رییسِ دانش‌کده‌یِ علومِ پایه‌یِ دانش‌گاهِ الزهرا؛ از آذرِ ۱۳۷۹ تا آذرِ ۱۳۸۱
 17. عضوِ هیئتِ ممیزه‌یِ دانش‌گاهِ الزهرا؛ از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸؛ از ۱۳۹۱ تا  ۱۳۹۲؛ از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷
 18. عضوِ کمیسیونِ تخصصی‌یِ علومِ پایه‌یِ وزارتِ علوم، تحقیقات و فن‌آوری؛ از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸
 19. عضوِ کمیسیونِ تخصصی‌یِ علومِ پایه‌یِ  دانش‌گاهِ الزهرا؛ از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸؛ از  ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲
 20. صاحبِ امتیاز، مدیر مسئول و عضوِ هیئتِ ویراستارانِ گاما؛ از اسفندِ ۱۳۸۲