امیر آقامحمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


   دكتري (Ph.D) : ریاضی فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف 

 

   كارشناسي ارشد: فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف 

   كارشناسي : فیزیک ، دانشگاه شیراز

 

زمینه های تدریس

   کارشناسی فیزیک- فیزیک ۱، فیزیک ۲، موج و ارتعاش، ترمودینامیک، مکانیک آماری، نسبیت، مکانیک تحلیلی، مکانیک کوانتمی، الکترومغناطیس، ریاضی‌فیزیک، بیوفیزیک، مکانیک شاره‌‌ها

   کارشناسی ارشد فیزیک- مکانیک کوانتمی پیش‌رفته، مکانیک پیش‌رفته، مکانیک آماری پیش‌رفته، الکترودینامیک، احتمال و فرآیندهای تصادفی، پدیده‌هایِ بحرانی

   دکترای فیزیک- پدیده‌های بحرانی،