امیر آقامحمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 پديده های بحرانی- 

من تا کنون چندین بار درسِ  پدیده‌هایِ بحرانی را در دانشگاهِ الزهرا تدریس کرده‌ام. در این مدت این درس‌نامه‌ را برایِ این درس آماده و استفاده کردم. سئوال‌هایی که در کلاسِ درس مطرح می‌شد باعث شد بعضی از بخش‌ها تکمیل و مواردی بیش‌تر تشریح شوند.  بخش‌هایی از درس هنوز تایپ نشده‌اند. در این نسخه حل مسائل نیست.

توجه داشته باشید که این درس‌نامه هنوز در شکلِ ابتدایی است. علاوه بر این‌که هنوز ناقص است،  احتمالا اشکالاتی دارد.

درس‌نامه پديده های بحرانی

امتحانِ میان‌ترمِ اول- حلِ میان‌ترمِ دوم 

امتحانِ میان‌ترمِ دومحلِ میان‌ترمِ دوم