امیر آقامحمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

بعضی از درس‌های من در فضایِ مجازی 

 تحلیل ابعادی: یک دوره‌یِ کوتاه

 مکانیکِ شاره‌ها

  موج و ارتعاش 

  مکانیک