عفت السادات افضل طوسی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در نشریات

مقالات علمی ترویجی

تاثیر نقاشی سنتی ایران بر تصویر سازی کتاب کودک، جلوه هنر، 1375. دریافت مقاله

روایت هنر اسلامی، ماهنامه هنر، کره جنوبی، ولگان می سول، شماره 12، 2001/1380. 

سنت و هویت در نقاشی و مجسمه سازی کره جنوبی، جلوه هنر، شماره 23، 1382. دریافت مقاله

بررسی رقعه های دعوت دوره قاجار، جلوه هنر، شماره 24، 1383. دریافت مقاله

بررسی یک سند تاریخی از دوره قاجار، گنجینه اسناد، سال پانزدهم، شماره59، 1384. دریافت مقاله

تاثير سبک هاي موسيقي بر طراحي گرافيک، جلوه هنر، شماره 12، 1393. دریافت مقاله

بررسی سیر تاریخی تحول نقش بز کوهی در دوره ساسانیان، جلوه هنر،شماره 16، 1395. دریافت مقاله

  • آسیب شناسی گرافیک محیطی و نمادشناسی گلزار شهدا (مطالعه موردی: گلزار شهدای دانشگاه های شهر تهران)، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات دفاع مقدس، دوره 4، شماره 1، بهار 1397. دریافت مقاله
  • بدن و نقش آن در آگهي هاي تبليغاتي (مطالعه موردي: آگهي تبليغاتي چهره هاي مشهور ايراني)، نشریه جلوه هنر، دوره جديد، سال 11 ، شماره 4، زمستان 1398. دریافت مقاله

 

مقالات علمی پژوهشی

بررسی تغییرات نوشته (حروف گذاری) در پوستر، نشریه هنرهای زیبا، شماره 23، تابستان 1385. دریافت مقاله

ويژگي بصري روزنامه دوره اي قاجار در گذار از چاپ سنگي به چاپ سربي، نشریه گنجینه اسناد، شماره 78، تابستان 1389. دریافت مقاله

اهمیت و تاثیر فرهنگ دیداری بر فرهنگ عمومی در گذار از جهانی شدن، نشریه علوم سیاسی، 1390. دریافت مقاله

نقش نمادهاي آیینی و ديني در نشانه‌هاي بصري گرافيك معاصر ايران، فصلنامة مطالعات ملي ،شماره 49، بهار 1391. دریافت مقاله

گلیم حافظ نگاره بز کوهی از دوران باستان، نشریه نگره، شماره 21، بهار 1391. دریافت مقاله

استعاره تصویری، تجلی خلاقیت در تبلیغات تجاری، فصلنامه هنرهای تجسمی و کاربردی، شماره 10، پاییز و زمستان 1391. دریافت مقاله

سنگابهای اصفهان، هنر قدسی شیعه، نشریه باغ نظر، شماره 27. زمستان 1392. دریافت مقاله

مطالعه کاشی نگاره هایی با نقوش زنان قاجاري در خانه هاي شیراز، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، شماره 4، زمستان 1392. دریافت مقاله

بررسی نقش تعاملی هنر، تجارت و پایگاه های مؤثر از منظر نشانه شناسی، نشریه باغ نظر، شماره 27، زمستان 1393. دریافت مقاله

آرایه ها و نگاره های مرتبط با چشم زخم در دستبافته های اقوام ایرانی، نشریه نگره، شماره 31، زمستان 1393. دریافت مقاله

بررسی و تحلیل نمادشناسانه خوشنویسی اسلامی (خطوط مُشَّکَّل) در هیئت جانداران، نشریه مطالعات هنر اسلامی، شماره 21، 1394. دریافت مقاله

بررسی تفاوت نگاره های عبدالصمد شیرازی در دربار شاه طهماسب صفوی و گورکانیان هند، فصلنامه مطالعات شبه قاره، شماره 26، بهار 1395. دریافت مقاله

•  پروپاگاندا در مکتب سقاخانه بر اساس نظریات پیربوردیو، فصلنامه کیمیای هنر، شماره 19، تابستان 1395. دریافت مقاله

شمایل حضرت محمد(ص)در کاشی نگاره های خانه های شیراز، نشریه نگره، شماره41، بهار 1396. دریافت مقاله

بررسی گفتمان قدرت در نگارش تاریخ هنر و معماری و شهر سازی ایران در عصر ساسانی و ورود اسلام، نشریه مدیریت شهری، شماره 45، زمستان 1395. دریافت مقاله

ارتباط شخصیت سازی در طراحی حروف و ویژگی های نوشتاری و زیبا شناسانه، نشریه مبانی نظری هنرهای تجسمی، شماره دوم، زمستان 1395. دریافت مقاله

بازتعریف بدن در هنر فمینیستی (دهه 1960 و 1970)، باغ نظر، شماره 55، دی 1396. دریافت مقاله

تاثیر فرهنگ بر زیبایی شناسی بر تاریخ هنرهای صناعی ایران، فصلنامه پژوهش های تاریخی ایران و اسلام، شماره 21، 1396. دریافت مقاله

مطالعه کاشی نگاره های قاجاری خانه های شیراز از منظر سراسطوره شناسی، فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، شماره 48، پاییز 1396. دریافت مقاله

• بازتولید نقیض های مونالیز ابا شیوه آشنایی زدایی در گفتمان ساختارشکن هنر پسامدرن، دوفصلنامه نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، شماره بیست، پاییز و زمستان 1396. دریافت مقاله

•  نمادشناسی پرندگان در فرهنگ اسلامی (کتابت مرغ بسم الله)، نشریه پژوهشنامه گرافیک و نقاشی دانشگاه الزهرا (س)، شماره اول، بهار و تابستان 1397. دریافت مقاله

•  آسیب شناسی گرافیک محیطی و نمادشناسی گلزار شهدا، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات دفاع مقدس، دوره 4، شماره 1، شماره پیاپی (11)، بهار 113. دریافت مقاله

  • کالایی سازی هنر معاصر: تحلیل گفتمان پست مدرنیسم محلی پروژه فرهاد مشیری و لویی ویتون، نشریه مطالعات جامعه شناختی، دوره 26 ، شماره یک، تابستان 1398. دریافت مقاله

  • تبیین شایستگی های معلم هنرهای تجسمی مبتنی بر آموزش چندفرهنگی، نشریه مبانی نظری هنرهای تجسمی، شماره 8، پاییز و زمستان 1398. دریافت مقاله

  • پدیدارشناسی مکان در عکاسی مکان نگاری نوین، فصلنامه کیمیای هنر، سال نهم، شماره 34، بهار 1399، دریافت مقاله

  • واکاوی نظریه انتقادی در گفتمان هنر اجتماعی-سیاسی پست مدرن، نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دوره 25، شماره 1، بهار 1399. دریافت مقاله

  • ساحت تخیل در تصویرسازی کتاب کودک گروه سنی (الف و ب) مبتنی بر نظریۀ «ساموئل تیلور کالریج *» (مطالعۀ موردی آثار گلندا اسبورلين، ناتالي پودالف و ن كيولتا سيسولي)، نشریه باغ نظر، دوره 17، شماره 90، تابستان 1399. دریافت مقاله

مقالات انگلیسی /ISI

 

 

Investigation into the Evolution of Goat Motifs in Ancient Persia, The International Journal of Arts in society, 5 No, 2010

 

    دریافت مقاله  Metaphor and Allegory in Graphic Imaging, Indian Journal of fundamental and applied life Sciences,  5 No.s1, January & March 2015

   Comparative Study of Innovation in Philosophy and Creativity in Modern, Volume- 5No.s1, January 2015

 Study on The Status Of Urban Advertisement In Form Of Graphic Supemannerism In Urban Graphics, International Journal Of Review in life sciences (IJRLS), Volume-5.issue-4 April 2015

           An Evaluation of the Thematic Relationship between Imam Ali (PBUH) and Calligraphy in Islamic Art Manuscript Number. (IJRLS); Volume-5.issue-6, June 2015.

 Innovation and Creativity in art from philosophical viewpoint, International Journal of Review in life sciences, (IJRLS). Issue-6

دریافت مقاله Palm: the tree of life in myths and monotheistic religions, International Journal of Humanities and Cultural Studies, June 2016

A review on seventh labor portrait in three Shahnameh: Ilkhanate, Baysonqor, Tahamasbi, International Journal of Humanities and Cultural Studies, Volume 3 Issue 2 , September 2016,

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس های علمی

 

مقاله و سخنرانی در نخستین کنفرانس ایران و شرق آسیا با موضوع فرهنگ سنتی و هویت در هنر معاصر کره جنوبی، آبان 1382

• مقاله و سخنرانی در همایش ورزش و هنر با موضوع خلاقیت هنری و رویداد های ورزشی، آذر 1382

• مقاله در همایش بین المللی هنر نبوی با موضوع خط هنر ناب نبوی، دی 1385

• سخنرانی با موضوع خوشنویسی و تایپوگرافی معاصر، ارشاد اسلامی کرج، 1386

• مقاله و سخنرانی در همایش بهار ایرانی با موضوع نشانه شناسی هنر انقلاب در شعر و نقاشی، اردیبهشت 1386

• مقاله و سخنرانی در همایش ایران فرهنگی، حال، گذشته و آینده با موضوع جهانی سازی و فرهنگ بصری، موسسه مطالعات ملی، دی 1387

• مقاله در کنگره بین المللی امامزادگان با موضوع بررسی موتیف های صندوق بارگاه امامزادگان ساری با توجه به عقاید شیعی، (مشترک با عظمت گرامیان)، شهریور 1392

• مقاله و سخنرانی در  کنفرانس Culture13 با موضوع

The animal symbols of immortality and rebirth in ancient communities – Conference Symbols in the Art History of Art and Culture, Mimar Sinan Art University & Dakam - Turkey ؛ آذر 1392

• مقاله در سمینار آسیب شناسی وضعیت تاریخ نگاری هنردر ایران با موضوع آسیب شناسی تاریخ نگاری هنر ایران و آموزش هنر، فرهنگستان هنر، آذر 1392

• چکیده مقاله در سمینار آسیب شناسی وضعیت تاریخ نگاری هنردر ایران با موضوع نقد و بررسی تاریخ نگاری هنر ایران به قلم آرتور اپهام پوپ، فرهنگستان هنر، آذر 1392

• مقاله در همایش بررسی مبانی نظری هنر های تجسمی (در سه دهه اخیرایران) با موضوع نمادشناسی رنگ در شعر و نقاشی انقلاب (دهه اول)، انجمن علمی پژوهشی  هنرهای تجسمی ایران و دانشگاه هنر، دانشگاه الزهرا، اسفند 1392

• چکیده مقاله در همایش بررسی مبانی نظری هنر های تجسمی (در سه دهه اخیرایران) با موضوع تولید معنا در گفتمان هنر سی سال اخیر، انجمن علمی پژوهشی  هنرهای تجسمی ایران و دانشگاه هنر، دانشگاه الزهرا، اسفند 1392

• مقاله در همایش بررسی مبانی نظری هنر های تجسمی (در سه اخیرایران) با موضوع جایگاه هنر های چند رسانه ای در نمایشگاه ها و آموزش دانشگاهی، (مشترک با صدیقه احمدیان باغبادرانی)، اسفند 1392

• سخنرانی در دانشگاه هنر و معماری پارس با موضوع تحولات تاپیوگرافی معاصر از منظر هنر اسلامی، آذر 1393

• مقاله در سومین همایش بررسی مبانی نظری هنر های تجسمی ایران با موضوع مولفه های اجتماعی پست مدرن در گرافیک معاصر ایران (مشترک با مریم رزقی راد)، انجمن علمی پژوهشی  هنرهای تجسمی ایران و دانشگاه هنر، دانشگاه الزهرا (س)، اسفند 1393

• برگزاری و تدریس کارگاه مقاله نویسی، دانشگاه الزهرا (س)، اردیبهشت 1394

• مقاله در همایش ملی کودکی در ایران با موضوع تصویر کودک و خانواده در کتاب های کودک، تهران، مهر 1394

• مقاله در نشست هنر شرق با موضوع انسان و جاودانگی در اندیشه و هنر چین با رویکرد تائویسم، فرهنگستان هنر، آذر ماه  94

• مقاله در نخستین همایش بین المللی در فرهنگ تمدن هنر و صناعات ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای رو به فراموشی با موضوع اقتصاد هنر و نقش آن در حفظ و اعتلای  هنر شیشه گری (مشترک با سارا رستخیز )، اصفهان، اردیبهشت 1395

• چکیده  مقاله در کنفرانس بین المللی شرق شناسی و تاریخ وادبیات فارسی با موضوع مــظاهر زنــانه در سـکه های سـاسانی، ارمنستان، ایروان؛ خرداد 1395

• مقاله در دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی با موضوع زن در شاهنامه و حقوق او در امپراطوری ساسانی (مطالعه بر روی سفالینه های باقیمانده از دوران اسلامی با موضوع داستان بهرام و آزاده)،رشت، تیر 1395

• شرکت در پنل همایش سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی، آذر 1395

• سخنرانی طبیعت در هنر، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، آذر 1395

• مقاله در چهارمین همایش مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با موضوع تاریخ نگاری هنر ایران باستان، تهران، اسفند 1395

• مقاله در چهارمین همایش مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با موضوع بررسی سنت گرایی در تاریخ نگاری هنر اسلامی (مطالعه بر آثار هانری استیرلن و پاپادوپلو)، تهران، اسفند 1395

  • مقاله در دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی، فرهنگی و پژوهشی با عنوان آسیب شناسی گرافیک محیطی برگزاری مراسم عاشورا در سال 1394 ( مطالعه موردی برگزاری مراسم عاشورا در منظقه 10 تهران)، رشت، تابستان 1396. دریافت مقاله

• مقاله در شمشمین کنفرانس مهندسی و هنر با موضوعInnovational conference on Engineering and Art / Held at Dalarna University, Falun Sweden, on June 30, 2016

  • مقاله در پنجمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکردهای نوین بصری در نوشتار با عنوان نقش طراحی حروف در استقبال در شعرو گرافی، تهران، 1397. دریافت مقاله
  • مقاله در اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران با عنوان تاثیر مدرنیته در شعر و نقاشی زنان عصر قاجار مطالعه تطبیقی در تصویرگری زن در دوره متفاوت قاجار، مازندران، اردیبهشت 1398. دریافت مقاله

 

کتب تألیف شده

از خوشنویسی تا تایپو گرافی، انتشارات هیرمند؛ 1388

طبیعت در هنر باستان، انتشارات دانشگاه الزهرا و مرکب سپید؛ 1393

 

  Meaning, Tradition, and Materiality in postmodern Iranian Art. Investigating the Visual As a Transformative Pedagogy in the Asia Region, Edited by Ian Macarthur, Rod Bamford, Fang Xu, And Barad Miller. Common Grand, Research Network.2018.

Nature in Ancient Art, Morakab Sefid and Al-Zahra University publication, 2014.

From Calligraphy to typography, Hirmand publication, 2009.