زهرا افشاری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

مدیر گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا