زهرا افشاری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :دكتري اقتصاد- دانشگاه اينديانا- بلومینگتون-ایندیانا- آمريكا (1983) 1362

كارشناسي ارشد:فوق ليسانس اقتصاد دانشگاه اينديانا بلومینگتون-ایندیانا آمريكا (1980) 1359

كارشناسي :ليسانس اقتصاد- دانشگاه تهران – ايران ( 1355)

 

زمینه های تدریس

   اقتصاد کلان پیشرفته دکتری 1

اقتصاد کلان پیشرفته دکتری 2

اقتصاد پولی 2-دکتری

اقتصاد کلان پیشرفته دکتری 1کارشناسی ارشد

تئوری های رشد کارشناسی ارشد

اقتصاد توسعه کارشناسی ارشد

برنامه ریزی اقتصادیکارشناسی ارشد