زهرا افشاری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی  نیمسال اول 95-96

اقتصادکلان پیشرفته 1 دکتری

سمینار اقتصاد پولی دکتری

اقتصاد کلان کارشناسی ارشد

اقتصاد توسعه کارشناسی ارشد

 

فایل ها و منابع درسی