کوثر ابوالفتح بیکی، دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا 


کوثر ابوالفتح بیکی, دکتری ریاضی 

 

دكتري (Ph.D) : دانشگاه الزهرا

كارشناسي ارشد: دانشگاه شهید چمران 


پست الکترونیک : k.abolfath@alzahra.ac.ir