شهلا عابدینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


شهلا عابدینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه ادبیات فارسی


   كارشناسي ارشد:زبان و ادبیات فارسی -دانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي : زبان و ادبیات فارسی -


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات

   تلفن:

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :shabedini@alzahra.ac.ir