مریم عبدالشاهی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   رئیس اداره حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه الزهرا- 1398

   عضو کمیته برنامه ریزی چهارمین المپیاد ورزشهای همگانی دانشگاه الزهرا- 1398

   عضو کمیته علمی شانزدهمین همایش تربیت بدنی پژوهشگاه تربیت بدنی 1398