مریم عبدالشاهی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : رشد و تکامل حرکتی - دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد: علوم ورزشی - دانشگاه تهران 

كارشناسي : تربیت بدنی و علوم ورزشی - دانشگاه تهران

 

زمینه های تدریس

   روانشناسی ورزشی

   عوامل موثر بر رشد حرکتی

   روش آموزش در تربیت بدنی

   روش تحقیق در علوم ورزشی