مریم عبدالشاهی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


مریم عبدالشاهی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی 


   دكتري (Ph.D) : رشد و تکامل حرکتی

   كارشناسي ارشد: علوم ورزشی

   كارشناسي : تربیت بدنی و علوم ورزشی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی

   تلفن:85692132

   پست الکترونیک :m.abdoshahi@Alzahra.ac.ir