دکتر ندا عبدالوند، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

 • الهام وحیدی نیا، معصومه حسین زاده، خدادادحسینی، ندا عبدالوند. (1399). "تبيين الگوي همكاري رقابتي براي ورود به بازار در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات". کاوشهای بازرگانی. 12 (24)، 511-538.
 • رویا روزبهانی، رضا افهمی، و ندا عبدالوند (1400). "رابطه جنبه هاي بصري و ادراك زيبايي شناسانه صفحات وب مطالعه موردي: پايگاه وب روزنامه هاي ايران سال 98". 18(95)، 101-114.
 • فاطمه سجادیان، میراحمد امیرشاهی، ندا عبدالوند، بهمن حاجی پور (1400). "ارزيابي شركتهاي نوآفرين مبتني بر استراتژي رفتاري با استفاده از نظرية چشمداشت"، پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری. 6 (2)، 72-95.
 • الهام وحیدی نیا، معصومه حسین زاده، خدادادحسینی، ندا عبدالوند. (1399). "طراحی و تبیین پیامدهای همکاری رقابتی برای ورود به بازار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات". مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند. پذیرفته شده
 • الهام وحیدی نیا، معصومه حسین زاده، خدادادحسینی، ندا عبدالوند. (1398). "شناسايي و مفهوم پردازي محرك هاي همكاري رقابتي براي ورود به بازار در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران با رويكرد نظريه داده بنياد چندگانه". مطالعات مدیریت راهبردی، 10 (40)، 1-20. (فایل)
 • عارفه بردبار، ندا عبدالوند، نسیم غنبرطهرانی، و سعیده رجایی هرندی. (1398). "ارائه مدل كسب وكار تجارت اجتماعي براي صنعت گردشگري در ايران"، مدیریت بازرگانی، 11 (4)، 895-918. (فایل)
 • مژگان مرعشی و ندا عبدالوند. (1397). "ارائه یک مدل برای حاکمیت انتقال فناوری رایانش‌ابری"، رشد فناوری، 14 (55)، 54-62. (فایل)
 • شهرزاد جلالی، ندا عبدالوند و سعیده رجایی هرندی. (1397). "تحلیل رفتار مشتری با استفاده از کاوش کاربری وب"، تحقیقات بازاریابی نوین، 8 (2)، 93-110. (فایل)
 • عطیه قلمی، ندا عبدالوند و سعیده رجائی هرندی. (1397). "
  رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه پایدار با رویکرد به کارگیری سیستم های اطلاعاتی
  "
  ، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 22 (1)، 187-217. (فایل)
 • سید علی حسینی، ندا عبدالوند و الهام حسنی آذر. (1397). "بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش XBRL در شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن"، دانش حسابداري و حسابرسي مديريت، 7(25)، 41-56. (فایل)
 • سهیل احمدخان بیگی و ندا عبدالوند. (1396). "پيش‌بيني قيمت سهام با رويكرد تركيبي شبكه عصبي مصنوعي و الگوريتم رقابت استعماري مبتني بر تئوري آشوب"، راهبرد مدیریت مالی، 5(18)، 27-44. (لینک)
 • سعیده رجایی هرندی و ندا عبدالوند. (1395). "تاثیر شبکه‌های ارتباطی محیط کاری برخط و برون خط بر عملکرد شغلی کارکنان"، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، 29 (1)،51-70. (فایل)
 • فرزانه رجبی خضرآبادی، ندا عبدالوند و سعیده رجایی هرندی. (1395). "بررسي ميزان توانمندسازي روان شناختي كاركنان از طريق خودارزيابي عملكرد آنها"، توسعه مديريت منابع انساني و پشتيباني، 3 (41)، 121-150. (فایل)
 • آرمان محمودی و ندا عبدالوند. (1395)  "ايجاد اعتماد برخط مطالعه عوامل موثر با رويكرد آزمايشي"، بررسي‌هاي بازرگاني، 14(76)، 59-73 (لینک)
 • زهرا رحیمی و ندا عبدالوند. (1395). "شناسايي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر موفقيت پياده‌سازي تجارت اجتماعي در ايران با استفاده از AHP فازي"، فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، 8(2). (فایل)
 • ندا عبدالوند و آتنا بوبه‌رژ. (1395). "رويكردي سيستماتيك به چالش كيفيت داده در راهبرد مشتري‌محور در صنعت بانكداري"، تحقیقات بازاریابی نوین (ویژه نامه)، 6، 177-196. (لینک)
 • ندا عبدالوند و حامد حیدری. (1394). "الگوی عوامل موثر بر رويگرداني مشتريان در صنعت بيمه"، فصلنامه مدیریت برند، 1(3)، 135-158. (لینک)
 • لیلا نظری سالاری، آمنه خدیور و ندا عبدالوند. (1394). "ارائه مدلي به منظور تحليل موانع به‌كارگيري هوش تجاري در صنعت گردشگري ايران با رويكرد روش‌هاي آميخته"، پژوهش های نوین دز تصمیم گیری، 1(1)، 78-99. (لینک)
 • ندا عبدالوند، دریا طارانی. (1394). "عوامل پذیرش سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در شرکت‌های کوچک و متوسط ایران"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 9 (34)، 81-104. (لینک)
 • سمانه اردوانی، رضا برادران کاظم زاده، بابک تیمورپور و ندا عبدالوند. (1393). "مدلی براي شناسایی نمایندگی هاي بیمه با ارزش و با ریسک تنظیم شده"، پژوهشنامه بیمه، 29(4)، 111-136. (لینک)
 • ندا عبدالوند، محمد مهدی سپهری، وحید برادران. (1392). "توسعه مدل هم‌راستایی راهبردی کسب‌وکار و فناوری اطلاعات"، مطالعات مدیریت راهبردی، 14، 125-143. (فایل)
 • ندا عبدالوند و امیر البدوی. (1391). "ارائه مدل کل‌نگر مبتنی بر ارزش عمرمشتریان برای مدیریت عملکرد در صنایع خدماتی توزیع‌شده جغرافیایی"، پژوهشنامه بازرگانی، 16 (64)، 43-90. (فایل)
 • زهرا فردوسی، ندا عبدالوند، امیر البدوی. (1386). "ارایه ساختار همسان برای متدولوژی بازمهندسی فرایند"، مطالعات مدیریت، 54 (2)، 29-44. (فایل)

مقالات چاپ شده در مجلات بین‌المللی

 • nasrin mahavarpour, Masuomeh Hoseinzadeh Shahri, mohammda ali babaei zakilaki, neda abdolvand (2022), "Participation in the crowdsourcing of marketing activities with a dynamic approach". Iranian Journal of Management Studies, 15(2), 321-345 (link)
 • Azam Parsaee, Neda Abdolvand, Saeedeh Rajaei Harandi, "Identifying the Suspected Cases of Money Laundering in Banking Using Multiple Attribute Decision Making (MADM)" (2022) Journal of Money and Economy, 16 (1), 1-20. (link)
 • Zhaleh Rahimi, Neda Abdolvand, Mohammad Mehdi Sepehri, Morteza Khavanin Zadeh, "The association of vitamin-D level with catheter-related-thrombosis in hemodialysis patients: A data mining model" Accepted, (link)
 • Zahra Azizi, Neda Abdolvand , Hassan Ghalibaf Asl, Saeedeh Rajaee Harandi (2021). "The Impact of Persian News on Stock Returns Through Text Mining Techniques", Iranian Journal of Management Studies,14(4), 799-816. (link)
 • Mehdi Yekrangi, Neda Abdolvand, (2021)."Financial markets sentiment analysis: developing a specialized Lexicon"J Intell Inf Syst 57, 127–146 (link). https://doi.org/10.1007/s10844-020-00630-9
 • Darya Taranim Neda Abdolvand, Saeedeh Rajaee Harandi . (2021). “A Survey on Adoption Factors of Cloud-based Enterprise Systems and Their Differences in Iranian SMEs,” International Journal of Business Information Systems. 36(2),169-185. (link)
 • Mehdi Bahrami, Neda Abdolvand, Saeedeh Rajaee Harandi, (2021). "Developing a Solution for Intelligent Urban Transportation Management Using the Internet of Things," Scientica Iranica, 28(2),709-720. http://scientiairanica.sharif.edu/article_21802.html
 • Nazli Massihi, Neda Abdolvand, Saeedeh Rajaei Harandi, (2021). "A business environment analysis model for renewable solar energy," Journal of environmental science and technology, 18, 401-416. DOI: 10.1007/s13762-020-02826-6. (link)
 • Sharifian Mojtaba, ABDOLVAND NEDA, RAJAEE HARANDI SAEEDEH (2020), "Context-Based Expert Finding in Online Communities Using Ant Colony Algorithm".JIST, 8 (2), 130-139. (link)
 • B. Hassanpour; N. Abdolvand; S. Rajaee Harandi. (2020). "Improving Accuracy of Recommender Systems using Social Network Information and Longitudinal Data," 8 (3), 379-389. http://jad.shahroodut.ac.ir/article_1787.html
 • Seyedeh Nahad Alavi, Neda Abdolvand, Saeedeh Rajaee Harandi. (2020). “A model for studying the value of the inter-organisational information systems’ implementation-case study: tourism industry,” International Journal of Networking and Virtual Organisations, 23(2), 149-170 (link)
 • Marashi, M. & Abdolvand, N. (2020). "A proposed model for achieving cloud computing strategic alignment using a mixed method approach: Cloud Service Providers," International Journal of Business Information System. 35(3), 378-400. (Link)
 • Atieh Fatemian, Neda Abdolvand, Hamideh Salimzadeh, Alireza Delavari. (2019). "Predictive Factors of Advanced Colonic Adenomas and Cancer Using Data Mining," Middle East Journal of Digestive Diseases, 11 (4), 193-199. (link)
 • Farnaz Fallah Tafti, Neda Abdolvand, & Saeedeh Rajaee Harandi. (2019)."A Strategic Alignment Model for Collaborative Open Innovation Networks, " International Journal of Business Innovation and Research (IJBIR). 19(1), 1-28. (Link)
 • Azadeh Rousta Kiani, Neda Abdolvand, & Saeedeh Rajaee Harandi. (2018). "An Improved Sentiment Analysis Algorithm Based on Appraisal Theory and Fuzzy Logic," Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST), 6 (2), 88-94. (File)
 • Shohre Haghighat Nia, Neda Abdolvand, & Saeedeh Rajaee Harandi. (2018). "Evaluating discounts as a dimension of customer behavior analysis," Journal of Marketing Communications, DOI: 10.1080/13527266.2017.1410210. (Link)
 • Saeedeh Rajaee Harandi & Neda Abdolvand. (2018). "Investigating the Effect of Online and Offline Workplace Communication Networks on Employees Job Performance Considering the Role of Culture," Journal of Global Information Technology Management (JGITM), 21 (1), 26-44. (Link)
 • Saba Torky Biuki, Neda Abdolvand, & Saeedeh Rajaee Harandi. (2017). "THE Effects of Perceived Risk on Social Commerce Adoption based on TAM Model," International Journal of Electronic Commerce Studies, 8 (2), 124-147. (File)
 • Saman Qadaki Moghaddam, Neda Abdolvand, & Saeedeh Rajaee Harandi. (2017). "A RFMV Model and Customer Segmentation Based on Variety of Products," Journal of Information Systems & Telecommunications, 5 (3), 155-161. (File)
 • Aylin Hejazi, Neda Abdolvand, & Saaedeh Rajaee Harandi.  (2017) . "Assessing the Importance of Data Factors of Data Quality Model in the Business Intelligence Area," International Journal of Trade, Economics and Finance, 8 (2), 102-108.
 • Faranak Ebrahimi Rashed, & Neda Abdolvand. (2017). "A Supervised Method for Constructing Sentiment Lexicon in Persian Language," Journal of Computer and Robotics, 1 (10), 11-19. (Link)
 • Yasaman Mastoori, Saeedeh Rajaee Harandi, & Neda Abdolvand.  (2016) . "The Effects of Communication Networks on Students’ Academic Performance: The Synthetic Approach of Social Network Analysis and Data Mining for Education," International Journal on Integrating Technology in Education, 5(4), 23-34. (File)
 • Aylin Hejazi, Neda Abdolvand, & Saaedeh Rajaee Harandi. (2016). "Assessing the Organizational Readiness for Implementing BI Systems," International Journal of Information Technology Convergence and Services (IJITCS), 6(1), 13-22. (File)
 • Neda Abdolvand & Mohammad Mehdi Sepehri. (2016). "Antecedents of Strategic Information Systems Alignment in Iran," Journal of Global Information Technology Management (JGITM), 19 (2), 80-103. (Link)
 • Zeinab Faraji & Neda Abdolvand. (2016). "Effects of Human Factor on the Success of Information Technology Outsourcing," International Journal of Information Technology Convergence and Services (IJITCS), 6 (1), 1-12. (File)
 • Sepideh Shahidi, Neda Abdolvand, & Saeedeh Rajaee Harandi. (2015). "Assessing the Organizational Readiness for Implementing Knowledge Management in Organizations," International Journal of Information Technology Convergence and Services (IJITCS), 5(6), 11-23. (File)
 • Neda Abdolvand, Vahid Baradaran, & Amir Albadvi. (2015). "Activity Level as a link between customer retention and customer lifetime value," Iranian Journal of Management Studies, 8(4), 567-587. (File)
 • Neda Abdolvand, Amir Albadvi, & Mohammad Aghdasi. (2015). "Performance Management using a Value-Based Customer-Centered Model," International Journal of Production Research, 53 (18),1-12. (Link)
 • Kimia Ghaffari, Mohammad Soltani Delgosha, & Neda Abdolvand.  (2014) . "Towards Cloud Computing: A SWOT Analysis on its Adoption in SMEs," International Journal of Information Technology Convergence and Services. 4 (2) 13-20. (File)
 • Neda Abdolvand, Amir Albadvi, & Hamidreza Koosha. (2014). "Customer lifetime value: literature scoping map, and an agenda for future research," International Journal of Management Perspective, 2014, 1 (3), 41-59. (File)
 • Neda Abdolvand & Amir Albadvi  (2012). "A New Approach for Performance Management in Banking Industry based on CLV," AWER Procedia Information Technology & Computer Science, 1, 1700-1705. (File)
 • Neda Abdolvand, Amir Albadvi & Zahra Ferdowsi. (2008). "Assessing Readiness for Business Process Re-engineering," Journal of Business Process Management, 14(4), pp 497-511. (More than 100 citation). (Link)
 • Neda Abdolvand, Zahra Ferdowsi & Amir Albadvi. (2007). "Towards a Unified Perspective of Business Process Re-engineering Methodologies," International Journal on Commercialization and Technology Transfer, 6(1), pp 100-111. (Link)
 • Neda Abdolvand, Nasrollah Moghadam Charkari & Reza Mohammadi. (2006). "A Technical Model for Improving Customer Loyalty with m-Commerce: Mobile Service Providers," International Journal on Computer Science and Information System, 1(1), 63-75. (Link)