دکتر ندا عبدالوند، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

کتب (تألیف/ترجمه)

تألیف:

تفکر ناب در بیمارستان، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1397

 

فصل کتاب:

  • Damavandi H., Abdolvand N., Karimipour F. (2018). "The Computational Techniques for Optimal Store Placement: A Review". In: Gervasi O. et al. (eds) Computational Science and Its Applications – ICCSA 2018. ICCSA 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10961. Springer, Cham.

 

  • Faridizadeh S., Abdolvand N., Rajaee Harandi S. (2018). "Market Basket Analysis Using Community Detection Approach: A Real Case". In: Moshirpour M., Far B., Alhajj R. (eds) Applications of Data Management and Analysis. Lecture Notes in Social Networks. Springer, Cham.

 

ترجمه:

تحول زنجیره تآمین : منبع یابی و لجستیک نوآورانه برای جهانی با رقابت بی رحم، انتشارات دانشگاه الزهرا 1399، https://book.alzahra.ac.ir/book_264.html

تجزیه و تحلیل پیش‎بینانه، انتشارات آتی نگر و آوند دانش، 1397

تصمیم‌گیری بخردانه، انتشارات دستان، 1394

آغاز سریع رهبری، انتشارات فرا، 1394

تجزیه و تحلیل در کسب‌وکار، انتشارات داناپناه، 1392