عاطفه عبدالسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


عاطفه عبدالسلامی 

عضو هیات علمی گروه طراحی پارچه و لباس دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س)

 
 مربی رشته طراحی پارچه 


 

   كارشناسي ارشد: طراحی پارچه

MA Design for Textile Futures / University of the Arts London


   كارشناسي : طراحی پارچه و لباس، دانشگاه الزهرا   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر

   تلفن:۰۲۱۸۵۶۹۲۵۱۵

   پست الکترونیک : a.abdolsalami@alzahra.ac.ir