عباس عبداللهی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   عضو کار گروه روابط بیم الملل دذ کشورهای اروپایی