عباس عبداللهی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D): روان شناسی رشد

كارشناسي ارشد:  روان شناسی کودکانان استثنایی 

كارشناسي : روان شناسی کودکان استثنایی

 

زمینه های تدریس

   آمار توصیفی

   آمار استنباطی

   روان شناسی رشد

   نظریه های مشاوره و روان درمانی